Sökning: "språkbevarande"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet språkbevarande.

 1. 1. ”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Josefsson; [2021-08-16]
  Nyckelord :språkval; arvspråk; modersmål; hemspråk; arabiska; språkbyte; språkbevarande; språkpolicy i familjen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer iSverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer sompåverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiskaspråket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. LÄS MER

 2. 2. ETT LEVANDE SPRÅK : En studie av vuxnas motivation till att lära sig och använda det samiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Aira Fjällström; [2021]
  Nyckelord :minoritetsspråk; samiska; motivation; motiv; vuxeninlärning; språkbyte; språkbevarande; revitalisering;

  Sammanfattning : Samiska språket är ett av Sveriges minoritetsspråk som skyddas i lagen. Under en lång tid har samiskan befunnit sig i en språkbytesprocess. Forskning visar att när ett språk hotas är vuxeninlärning en viktig åtgärd i återupplivandet av språket. LÄS MER

 3. 3. Minoritetsspråk för majoriteten : En undersökning av hur undervisning om minoritetsspråk legitimeras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Henrik Melin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; identitet; språkbevarande; undervisning;

  Sammanfattning : Inom ramen för svenskundervisningen på gymnasiet är svensklärare skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. Detta är en följd av att Sverige ratificerat två styrdokument från Europeiska rådet vilka syftar till att skydda europeiska minoritetsgruppers rätt att behålla och bevara sitt språk och sin kultur. LÄS MER

 4. 4. UNGEFÄR LIKA BRA Undersökning av en språkbytesprocess bland ungdomar i en internationell miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Rydenvald; [2013-03-15]
  Nyckelord :språkbyte; språkbevarande; modersmål; flerspråkighet;

  Sammanfattning : C-UPPSATS, 10 poängSvenska som andraspråk, SIX 420 (41-60 poäng)Vårterminen 2006Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER