Sökning: "språkbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet språkbyte.

 1. 1. ”Varför ska jag lära mig arabiska? Jag bor ju i Sverige.” -En studie av språkval i två arabiska familjer.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Josefsson; [2021-08-16]
  Nyckelord :språkval; arvspråk; modersmål; hemspråk; arabiska; språkbyte; språkbevarande; språkpolicy i familjen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes hur ungdomar och föräldrar i två arabiska familjer iSverige ser på sin relation till språken i sin vardag över tid samt vilka faktorer sompåverkat deras språkval. I fokus ligger deltagarnas upplevelser relaterade till arabiskaspråket, men även betydelsen av andra språk lyfts i olika sammanhang. LÄS MER

 2. 2. ETT LEVANDE SPRÅK : En studie av vuxnas motivation till att lära sig och använda det samiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Aira Fjällström; [2021]
  Nyckelord :minoritetsspråk; samiska; motivation; motiv; vuxeninlärning; språkbyte; språkbevarande; revitalisering;

  Sammanfattning : Samiska språket är ett av Sveriges minoritetsspråk som skyddas i lagen. Under en lång tid har samiskan befunnit sig i en språkbytesprocess. Forskning visar att när ett språk hotas är vuxeninlärning en viktig åtgärd i återupplivandet av språket. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativ språkinlärning i engelskundervisningen : En studie om hur elevers språkutveckling stimuleras i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Hashin Ali; [2017]
  Nyckelord :Interaktioner; språkbyte; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och observera de kommunikativa metoder som lärare använder för att stimulera elevers muntliga färdigheter och språkinlärning i det engelska klassrummet, hos årskurs 4-6. Denna studie kompletterades även med observation- och intervjustudier. LÄS MER

 4. 4. En berättelse, två språk : Uppfattning om lokal anknytning vid språkbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Larsson; [2016]
  Nyckelord :spellokalisering; översättning; icke-materiellt kulturarv; besöksmålsutveckling; barnberättelse;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur uppfattningen om det lokala förändras i en berättelsenär denna berättelse översätts. För att testa detta skapades en artefakt, en berättelse,som hade lokal anknytning till staden Skövde och det närliggande platåbergetBillingen. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Heidi Eklund; [2015]
  Nyckelord :modersmål; modersmålsstöd; tvåspråkighet; flerspråkighet; språkutveckling hos barn; nationella minoritetsspråk; finska; förskola; läroplan;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om styrdokumenten och förskolornas arbetsmetoder har stöd i forskningen vad gäller språkkunskaper, språkutveckling och kognition hos tvåspråkiga barn. I uppsatsen presenteras en litteraturöversikt för att sammanfatta några forskningsresultat nationellt och internationellt, samt en empirisk studie omfattande fyra kommuner i Uppsala län, där syftet är att undersöka mer konkret hur kommunerna arbetar med modersmålsstöd i förskolorna. LÄS MER