Sökning: "språkdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet språkdidaktik.

 1. 1. Digitaliserad undervisning i svenska som andraspråk En kartläggning av lärares bruk av digitala resurser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Salim Mohammed Ali; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkundervisning; digitalisering; digitala resurser; nyanlända elever; språkdidaktik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på digitaliseringen och dess användning vid inlärning och undervisningen i ämnet svenska som andraspråk. Syftet med studien är att ta reda på hur lärare som undervisar svenska som andraspråk i tre olika gymnasieskolor använder digitalisering och hur de hanterar de olika digitala resurserna i sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 3. 3. Vad är vad? Om lärares identifiering av andraspråksinlärning respektive läs- och skrivsvårigheter hos SFI-elever

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Mari Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning hos vuxna; C-kurs i SFI; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syftar till att undersöka hur sex SFI-lärare upptäcker och fortsätter undervisningen där det finns misstanke om läs- och skrivsvårigheter. Studiens syfte är att undersöka vilka förmågor och praktik som finns för att urskilja läs- och skrivsvårigheter hos andraspråksinlärare samt hur eventuellt stöd är utformat till dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Strategisk kompetens i provsamtal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Stenkula; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster i parsamtal under prov på Sfi kurs C. Mer specifikt har användandet av kommunikativa strategier studerats under hela samtalen samt även i stunder då interaktionen riskerar att fallera. LÄS MER

 5. 5. Talsyntes som stöttningsform i nyanlända gymnasieelevers textproduktion : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Victor Holmström van der Weyden; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; talsyntes; digitala hjälpmedel; multimodalitet; litteracitet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utvärderar talsyntes som digitalt hjälpmedel i nyanlända gymnasieelevers textproduktion. Studien är uppdelad i två frågeställningar, som berör effektiviteten av talsyntes respektive användningen och upplevelsen av talsyntes. LÄS MER