Sökning: "språket i bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden språket i bloggar.

 1. 1. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 2. 2. I gränslandet mellan fakta och fiktion : Hur självframställning görs på två bloggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ellen Waldén; [2019]
  Nyckelord :Autofiktion; självbiografi; självframställning; blogg; autencitet; influencer;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur självframställning görs och kommenteras på två olika bloggar skrivna av Elsa Billgren och Sandra Beijer. Deras bloggtexter med tillhörande bilder analyseras med hjälp av teorier om självframställning, självbiografier och autofiktion. LÄS MER

 3. 3. Sällsynt Päron : individualisering och biografiska motsättningar i en ung förälders blogg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Saidac; [2015]
  Nyckelord :föräldrar-bloggar; sen-modernitet; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv undersöka biografiska motsättningar i en ung förälders självreflexiva berättande på en blogg. Specifikt ämnar denna studie att undersöka motsättningar mellan arbete och familj. LÄS MER

 4. 4. Jag ba what? : funktioner hos diskursmarkören ba i det informella skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2015]
  Nyckelord :Diskursmarkör; ba; talspråk; informellt skriftspråk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ba är en vida använd polyfunktionell diskursmarkör som genomsyrat det vardagliga språket sedan lång tid tillbaka. Ordet härstammar från adverbet bara och har efter många år av grammatikalisering utvecklat ett flertal betydelser och funktioner. LÄS MER

 5. 5. ”Annars blir det ett jäkla liv” : En kritisk diskursanalys av unga bloggares återskapande och omförhandling av genus

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Arantza Nino; [2015]
  Nyckelord :Bloggar; genus; hegemonisk maskulinitet; normativ femininitet; kritisk diskursanalys; diskurser;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där det råder brist på jämställdhet mellan män och kvinnor. Hur människor förhåller sig till detta – huruvida de återskapar eller omförhandlar genus – får konsekvenser för om dessa förhållanden förstärks eller förändras. LÄS MER