Sökning: "språket och matematiken"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden språket och matematiken.

 1. 1. Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Rabe; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; language development; mathematical concepts; mathematics; mathematical language; primary school;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselever och resonemangsförmåga : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om utmaningar och anpassningar i matematikundervisningen för elever i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cornelia Ahlström; Moa-Hanna Andersson Björk; [2020]
  Nyckelord :Matematikundervisning; resonemangsförmåga; svenska som andraspråk; utmaningar; anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva de utmaningar som lärare upplever och anpassningar de beskriver i matematikundervisningen med fokus på resonemangs-förmåga i arbetet med elever som har svenska som andraspråk. För att få fram lärares beskrivningar av utmaningar och anpassningar i undervisningen samlades data in genom semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av det matematiska språket för elevers problemlösningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Damoon Nouparvar; Gustav Ahnlid; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; matematiskt; språk; problemlösningsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger angående vilken betydelse de matematiska språket har för elevers problemlösningsförmåga. Problemlösningsuppgifter är en stor i undervisningen inom matematik. LÄS MER

 4. 4. Matematik som språk i förskolan : Förskolans matematik genom förskollärarens språkbruk i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linn Tidbeck; Kim Nauclér; [2019]
  Nyckelord :Matematik; språk; förskolan; Lpfö 18; didaktiska verktyg; miljö;

  Sammanfattning : För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med barnen. LÄS MER

 5. 5. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER