Sökning: "språket och matematiken"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden språket och matematiken.

 1. 1. Matematik som språk i förskolan : Förskolans matematik genom förskollärarens språkbruk i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linn Tidbeck; Kim Nauclér; [2019]
  Nyckelord :Matematik; språk; förskolan; Lpfö 18; didaktiska verktyg; miljö;

  Sammanfattning : För den kommande studien är vårt syfte att bidra med kunskap och förståelse kring det matematiska språket i förskolans miljö, vid tillfällen då det inte explicit har planerats någon matematisk aktivitet. De frågeställningar som vi har arbetat med i studien är: Hur kommer matematik till uttryck genom förskollärarna i de spontana aktiviteterna i förskolan? Vilken typ av matematik blir barnen utmanade med i förskolans spontana aktiviteter? Vilka matematiska begrepp används i förskolans spontana aktiviteter? Studien har genomförts med fyra observationer och två intervjuer, där studieobjekten varit förskollärare och förskollärares användning av matematiska uttryck i kommunikationen med barnen. LÄS MER

 2. 2. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Språket i matematiken : En studie om läsförståelsens betydelse i matematikens textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anna Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Läsutveckling; läsförståelse; matematik; matematiktester;

  Sammanfattning : Matematiken finns i hela vårt samhälle och matematiken är ett huvudämne i skolan. Kunskap i matematik behövs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig matematik på svenska : En intervjustudie om matematikundervisningen med elever somhar svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Roberta Lubiana; [2019]
  Nyckelord :bristperspektiv; diskurs; intervjustudie; matematik; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den svenska skolan karakteriseras av en stor språklig mångfald, med mer än en fjärdedel av alla elever som har rätt till modersmålsundervisning. Enligt betygsstatistikerna som samlas av Skolverket, och resultaten av internationella mätningar som PISA och TIMSS, presterar dessa elever i genomsnitt sämre än sina jämnåriga som har svenska som modersmål. LÄS MER

 5. 5. Lågstadieelevers förståelse av språket i matematikundervisningen : En studie av lågstadieelevers svårigheter med språket i matematiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monica Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Concepts; mathematical language; mathematics; second language; Andraspråk; begrepp; matematik; matematikspråk;

  Sammanfattning : Många elever når inte godkänd nivå i matematik. En del av förklaringen till det är att elever har svårt att förstå språket i matematikundervisning och matematikläromedel. Syftet med min studie är att belysa svårigheter som elever i de tidiga skolåren har med språket i matematiken. LÄS MER