Sökning: "språket på sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden språket på sociala medier.

 1. 1. Det digitala klassrummet : En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hilda Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; writing education; middle school; Digitala verktyg; skrivundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. LÄS MER

 2. 2. ENSAMHET : En diskursanalys om ensamhet som konstruktion på Internet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cerese Andersson; Maria Wiederholm; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; unga vuxna; Internet; diskursanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnor i åldersgruppen unga vuxna framställer sin ensamhet på Internet. Vi har kunnat se ensamhet som ett allt mer utbrett problem i dagens samhälle där tidigare undersökningar ofta har fokus på äldre människors ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Digitala läromedel, en resurs för lärande? : En litteraturstudie om för- och nackdelar med digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jenny Frank; [2019]
  Nyckelord :Digitala läromedel; gymnasieskolan; svenskämnet; elevperspektiv; lärarperspektiv; klassrumsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. LÄS MER

 4. 4. Som att hänga upp en tavla du inte gillar : En intervjustudie om fyra gymnasielärares erfarenheter av att motivera elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Engström; [2019]
  Nyckelord :läsmotivation; motivation; läslust; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Läsning av skönlitteratur är en stor del av svenskämnet på gymnasieskolan men lärare har idag allt större bekymmer med att motivera sina elever till läsning. Syftet med denna studie är därför att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning. LÄS MER

 5. 5. Svenskundervisning och digital kompetens : En kvalitativ studie om fem svensklärares uppfattning av den reviderade läroplanen 2017 och digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Malin Lesniak; [2019]
  Nyckelord :Lärare; svenska; litteraturundervisning; grundskolans senare del; digital kompetens; revidering; lgr11;

  Sammanfattning : År 2017 gjordes en revidering av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Denna reviderade upplaga kom att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens. LÄS MER