Sökning: "språkets betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden språkets betydelse.

 1. 1. Utomhusmiljöns betydelse för undervisningen : Diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carola Hult; Elin Hägerström; [2021]
  Nyckelord :diskurs; förskola; förskollärare; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Förskolläraren ska ansvara för att undervisning bedrivs i förskolan, men då begreppet undervisning är relativt nytt i den reviderade läroplanen 2018 ställs det högre krav på förskollärarnas yrkeskompetens. Platsen för undervisningen kan variera i förskolans olika miljöer, samtidigt har barns lek och lärande utomhus under senare tid fått ta mer plats. LÄS MER

 2. 2. Språkets betydelse i teoretiska skrivuppgifter i ämnet idrott och hälsa : En textanalytisk studie om språklig färdighet och skriftproduktion i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Olivia Gustafsson; Elin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; svenska; språkkunskaper; ämnesöverskridande; teoretisering; skriftproduktion.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om elevers språkliga kunskaper i svenska påverkar betyget på skriftliga inlämningsuppgifter i idrott och hälsa. En grundläggande motivering till val av syfte är teoretiseringen i ämnet idrott ochhälsa samt synen på ämnet som ett kunskapsämne som trädde i kraft i och med skiftet av läroplan till Lgy11. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på språkets betydelse för inkludering i förskolan : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Kvarnström; Linnea Andersson; [2021]
  Nyckelord :förskola; inkludering; språk; lärmiljöer; socialt samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om att undersöka förskollärares syn på språkets betydelse för att skapa en inkludering för alla barn i förskolan. Med språket menar vi verbal likaväl som bland anna tkroppslig kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Att språka är så mycket mer än att bara tala : Förskollärares perspektiv på språkets betydelse med tonvikt på språksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Nyberg; Louise Ejdebrink; [2021]
  Nyckelord :Förskola; samspel; lek; språk; språksvårigheter; miljö;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka förskollärares arbete med språksvårigheter iförskolan. Undersökningen har en kvalitativ ansats och grundar sig i semistruktureradeintervjuer med förskollärare. Analysen utgår från det sociokulturella perspektivet med fokuspå omgivningens betydelse för språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning : ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charline Bou Obeid; Emilia Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; laborativ matematik; läroboksstyrd undervisning; matematikbok; sociokulturellt perspektiv; språkfrämjande; traditionell undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på andraspråkselevers bristande måluppfyllelse i ämnet matematik. Syftet med studien var att belysa vilka hinder respektive möjligheter som laborativ och läroboksstyrd matematikundervisning ger elever med svenska som andraspråk. LÄS MER