Sökning: "språkets makt och möjligheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden språkets makt och möjligheter.

 1. 1. Arbete med skönlitteratur i gymnasiesärskolan - Diskurser och konsekvenser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Karlsson; [2013-10-22]
  Nyckelord :diskursanalys; elever med kognitiva svårigheter; gymnasiesärskolans individuella program; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers samtal om skönlitteratur i gymnasiesärskolans individuella program. Studien avser även att undersöka vilka diskurser som framträder då samtalen om skönlitteratur analyseras. Teori: Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att forma och att bli formad - Ett arbete om elevernas och pedagogernas möjligheter att påverka sin situation i klassrumsmiljön med avstamp i demokrati och dess olika styrfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Martina Smedberg; Emma Roth; [2010]
  Nyckelord :asymmetriskt förhållningssätt; demokrati; makt; möte; språkets betydelse;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur olika faktorer påverkar eleverna samt pedagogerna i klassrumsmiljön. Vi har valt att kalla dessa faktorer för styrfaktorer genom hela arbetet, då vi tror det är dessa som tillsammans skapar och påverkar klassrumsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Ordets makt i skapandet av möjligheter att utmana språkets hegemoni : Om Anne-Louise Erikssons bild av förtryckta kvinnors möjlighet att öppna förtryckande diskurser mot ett blomstrande liv för alla i dialog med Sharon D. Welch och Toni Morrison

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Helena Skogstjärna; [2008]
  Nyckelord :Ordets makt; hegemoni; förtryck; internalisering; skapa möjligheter; dialektik; mot ett blomstrande liv för alla;

  Sammanfattning : Jag vill i min uppsats främst lyfta fram dem som internaliserat omgivningens språk trots att det nedvärderar dem. De får möta och lyssna till det språk som Anne-Louise Eriksson formulerat genom främst "Kvinnor talar om Jesus, "Kvinnan som subjekt i feministisk teologi" och "När var och en hör just sitt språk talas". LÄS MER