Sökning: "språkförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet språkförmåga.

 1. 1. Att inleda lektionen med läsning : En studie om integrerat läsande i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linnea Borg; [2019]
  Nyckelord :integrated reading; Reading Zone; reading theories; literature; fiction; reading; high school; teachers; effects of reading; integrerat läsande; Reading Zone; lästeorier; litteratur; skönlitteratur; läsning; gymnasieskola; lärare; läsningens effekter;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks ett läsprojekt som en svensk gymnasieskola genomfört. Under projektet har man arbetat med integrerat läsande som handlar om att inleda varje lektion, oavsett ämne, med en kort stund läsning av skönlitteratur i syfte att väcka läslust och förbättra elevernas läs- och språkförmåga. LÄS MER

 2. 2. Översättningsstrategier när två språk är så lika - Högstadieelever översätter från danska till svenska - en kvalitativ undersökning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernille Hagren; [2019]
  Nyckelord :Similar languages; Translation strategies;

  Sammanfattning : Utifrån ett elevperspektiv har syftet med examensarbetet varit att ta reda på vilka strategier eleverna använder sig av när de har två språk, modersmålet danska och andraspråket svenska, som är så lika och ändå så olika, för att uppnå ett bättre lärande. Med hjälp av frågeställningarna Vilka lingvistiska strategier använder de sig av när svenska språket skal översättas till danska?, Vilka problem kan det uppstå när det svenska språket skall översättas till modersmålet danska?, Hur kan kunskaper om det ena språket hjälpa till när de ska översätta till ett andra? redovisas en kontrastivt empirisk undersökning för att få svar på dessa. LÄS MER

 3. 3. Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga : ett specialpedagogiskt perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gloria Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Arabic; diglossia; language impairment; linguistic typology; Modern Standard Arabic; multilingual pupils; pedagogical investigation; Processability Theory; sociolinguistics; arabiska; diglossi; flerspråkiga elever; modern standardarabiska; pedagogisk utredning; Processbarhetsteori; sociolingvistik; språksvårigheter; språktypologi; Trog-2;

  Sammanfattning : Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Att komma till tals - Muntliga interaktionsmönster i klassrum F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Schwerin; [2018]
  Nyckelord :flerstämmighet; grundskola F-3; interaktion; klassrum; muntlighet;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks klassrummet som kommunikativt rum. Forskning visar att talutrymmet i klassrummet är ojämnt fördelat, på så sätt att läraren tar den största delen av talutrymmet jämfört med eleverna. LÄS MER

 5. 5. The acquisition of Swedish prepositions : A longitudinal study of child comprehension and production of spatial prepositions

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Sofia Tahbaz; [2018]
  Nyckelord :Child language acquisition; Spatial prepositions; Comprehension; Production; Parent-child interaction; Structured test; SECDI; Barns språkutveckling; Spatiala prepositioner; Förståelse; Produktion; Förälder-barn interaktion; Strukturerat test; SECDI;

  Sammanfattning : Prepositions are acquired at earliest during the second year of life. This thesis investigates 16 children acquiring Swedish spatial prepositions, i.e. på ‘on/at’, i ‘in/at’, under ‘under’, bredvid ‘beside/next to’, bakom ‘behind/back’ and framför ‘in front’. LÄS MER