Sökning: "språkförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet språkförmåga.

 1. 1. Att sätta sig i barns skor och tänka bortom raderna : En undersökning om normbrott mot konventionaliserade uttryck, fraser och ord i gymnasieelevers skrivande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filippa Söderström; [2022]
  Nyckelord :språkförmåga; normbrott; skrivprocess; fraseologi; idiom; kollokationer; anglicismer; ordval;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att identifiera förekomsten av normbrytande användningar av idiom, kollokationer, prepositioner, anglicismer och ordval i gymnasieelevernas texter. Materialet består av 54 texter skrivna av 29 flickor och 25 pojkar med svenska som modersmål i årskurs ett och två på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Muntlig språkutveckling i tidiga skolår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Disciplinary literacy and inclusive teaching

  Författare :Arlinda Istrefi; Arife Istrefi; [2022]
  Nyckelord :kommunikation; metoder; muntlig språkförmåga; språkutveckling tal; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att synliggöra och skapa förståelse för vilka faktorer som finns för att stötta och främja muntlig språkutveckling i de yngre åren. Intresset för problemområdet uppstod efter att vi upplevt och uppmärksammat liknande brister på våra VFU – platser. LÄS MER

 3. 3. Samtala eller bara tala? : – en analys av ett kommersiellt läromedel för engelskundervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nicklas Andersson; Gustav Gutenberg; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; kommunikativ språkförmåga; engelskundervisning; kommunikativa kompetenser; muntlig interaktion och produktion; läromedelsanalys; kursplan;

  Sammanfattning : The availability of teaching materials for grades 4–6 is today extensive and is characterized by many different actors who strive to sell their teaching materials. The current teaching materials used in different schools and in different classes affect both students' learning and the teachers' professional practice. LÄS MER

 4. 4. Grupparbete och dess förutsättningar för att stärka språkförmågan i ämnet svenska för årskurs 4–6 : Group Work and its Prerequisites for Strengthening Language Skills in the Subject Swedish for Grades 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sara Andersson; Malin Wigström; [2022]
  Nyckelord :grupparbete; interaktion; resurser; sammanhang; sociala färdigheter; språkförmåga; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att ta del av svensklärares reflektioner kring hur grupparbete kan användas för att stärka elevers språkutveckling, samt deras syn på vilka utmaningar det finns med att använda grupparbete som arbetsform. Utifrån detta syfte har två forskningsfrågor formulerats: hur reflekterar svensklärare i årskurs 4–6 över grupparbete som arbetsform för att stödja elevers språkutveckling? samt vilka utmaningar upplever svensklärare i årskurs 4–6 att det finns med att använda grupparbete som arbetsform? Studiens teoretiska utgångspunkter har hämtats från det sociokulturella perspektivet, relationellt perspektiv samt kooperativt och kollaborativt lärande. LÄS MER

 5. 5. La Trobe Communication Questionnaire (LCQ): En utvärdering av själv- och närståendeskattning gjord av personer med och utan förvärvad hjärnskada

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Tove Ekelund; Anna Ekholm; [2021-08-10]
  Nyckelord :samstämmighet; sammanfogad studiedesign; kognitiv-kommunikativa svårigheter; Joharis fönster; agreement; mixed method embedded design; cognitive-communicative disorders; the Johari window;

  Sammanfattning : I föreliggande studie användes La Trobe Communication Questionnaire (LCQ) med syftet att undersöka samstämmigheten mellan själv- och närståendeskattad kommunikation i en grupp med förvärvad hjärnskada, samt för att jämföra samstämmigheten med en kontrollgrupp. Upplevelser av att fylla i LCQ undersöktes genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER