Sökning: "språkförståelse i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden språkförståelse i förskolan.

 1. 1. En studie om pedagogers syn på användning av bildstöd för att uppmuntra barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lindgren; Sofie Westman; [2020]
  Nyckelord :AKK; Bildstöd; Förskola; Kommunikation; Pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få mer kunskap och undersöka hur pedagoger använder bildstöd i förskolan samt om pedagogernas användning av bildstöd kan leda till en bättre språkförståelse och språkutveckling hos barnen. Studien kan bidra med kunskap om hur pedagoger kan använda bildstöd i olika situationer. LÄS MER

 2. 2. Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. LÄS MER

 3. 3. Sagoberättandet i förskolan. : Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jeanette Therese Ahlstedt; [2019]
  Nyckelord :saga; språkutveckling; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Modersmål; Språkutvecklande arbete; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. Studien är gjord utifrån intervjuer med sex förskollärare på två mångkulturella förskolor. I studiens resultat synliggörs förskollärarnas erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. Att underlätta tidig språkutveckling : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Glenda Lavesson; Nathalie Ramirez; [2017]
  Nyckelord :child service; home visit; reading aloud; intervention; language development; content analysis; barnhälsovård; hembesök; högläsning; intervention; språkutveckling; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background:  Existing research shows that both biological and social factors contribute to early language development. Reading out loud and active interplay with infants and toddlers have been highlighted as positive factors for development of understanding and vocabulary. LÄS MER