Sökning: "språkforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet språkforskning.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER

 3. 3. Diskurser om funktionell grammatik i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Catherine Batejat; [2017]
  Nyckelord :funktionell grammatik; moderna språk; litteraturstudie; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta arbete är en litteraturstudie med fokus på hur funktionell grammatik (även kallad systemisk funktionell grammatik) inom främmandespråks- och andraspråksundervisning framställs inom forskningsfältet. Syftet är att beskriva och analysera hur den funktionella grammatiken i undervisning framställs i tio vetenskapliga artiklar samt hur dessa kunskaper från forskningen kan konkretiseras för att främja språkutveckling inom undervisningen av moderna språk i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Engelsklärande med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Ahlgren; [2016]
  Nyckelord :engelskinlärning; modersmål; språkutvecklande metoder; svenska som andraspråk; tvåspråkighet; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med annat modersmål än svenska gör när de ska lära sig engelska med stöd av svenskan som är deras andraspråk. Det jag vill undersöka är om engelskundervisningen är anpassad för denna grupp elever och vilka metoder pedagogerna använder i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. De feminina substantivens böjning i runsvenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Felix Marklund; [2016]
  Nyckelord :jämförande språkforskning; morfologi; runologi; runor; runinskrifter; runsvenska; runstenar; vikingatid;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att beskriva hur de belagda feminina substantiven böjdes i runsvenska. Materialet utgörs i huvudsak av beläggen på de feminina substantiven i Svenskt runordsregister. För att uppnå syftet används dels böjningssformerna som materialet visar, dels motsvarande feminin substantivböjning i fornsvenska och fornisländska. LÄS MER