Sökning: "språkfrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden språkfrämjande arbete.

 1. 1. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Begreppens betydelse för förståelsen : Lärares arbete med ämnesspecifika begrepp i SO-ämnena i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Westin; Cecilia Bogmer; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; språkfrämjande arbete; ordförråd; extra anpassningar; språklig sårbarhet; interaktion; kontextualisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers work with subject-specific concepts in fourth grade social science classes, what challenges they meet, what methods they use and what additional adjustments they make for students with language difficulties. We conducted semi-structured interviews with four primary school teachers and observed twelve lessons in total. LÄS MER

 3. 3. Musikens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling : Musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nurto Larsson; Soghra Hosseini; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; språkutveckling; andraspråksinlärning; kommunikation; flerspråkiga barn; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa kunskap om hur förskollärare kan främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn med hjälp av musikaktiviteter och hur de använder musik som ett redskap för språkstimulans och kommunikation. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv av Vygotskij samt Gardners teoriutveckling kring multipla intelligenser. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares språkfrämjande arbete bland barn med sen språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Sofie Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Språket är en central del av människors liv som utvecklas till stor del under barndomsåren. En del barn är sena i sin språkutveckling och därav har intresset för hur förskollärare arbetar språkfrämjande med barn som har en sen språkutveckling tagit form i denna uppsats. LÄS MER

 5. 5. Barns språkliga utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Suares; Julia Sand; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskola; förskollärare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver sitt arbete med att stimulera barns språkutveckling i förskolan. Vi hade som avsikt att synliggöra vilka redskap och strategier som används i ett språkstimulerande arbete samt förskollärarnas förhållningssätt i relation till barns språkutveckling. LÄS MER