Sökning: "språkhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet språkhistoria.

 1. 1. Språkhistorisk medvetenhet och dess möjligheter i svenskämnet : En dokumentstudie om hur språkhistoria förmedlas i tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Angelika Eriksson Hökenström; [2019]
  Nyckelord :Education materials; knowledge; history of languages; language-historical awareness; Läroboksanalys; kunskap; språkhistoria; språkhistorisk medvetenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Betydelseutvecklingen hos några svenska ord för känslor, från fornsvensk tid till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birger Mård; [2019]
  Nyckelord :svenska; semantik; semantisk förändring; språkhistoria; lingvistik;

  Sammanfattning : Människors ständiga språkliga aktivitet leder i många fall till att de ord vi använder sakta men säkert får nya betydelser – en process vi kallar semantisk förändring. Genom att applicera vetenskapliga teorier om semantisk förändring tillsammans med konsultering i historiska ordböcker är det möjligt att få större insikt i ords historia och de förändringar som kan ha påverkat dem. LÄS MER

 3. 3. Monoftongeringen i Sverige och Danmark

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Felix Marklund; [2018]
  Nyckelord :dialektologi; språkhistoria; ljudhistoria; dialekter; monoftongering; diftonger; fornnordiska; germanska språk;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning om monoftongeringen av de fornnordiska diftongerna æi, ǫu och øy. Syftet är att ta reda på hur och varför dessa primära, fallande diftonger monoftongerades i Sverige och Danmark.  Studien begränsar sig till monoftongeringar som lett till en lång monoftong. LÄS MER

 4. 4. Språkhistoriens ställning i svenskämnet. En studie av hur sex svensklärare beskriver sin undervisning i språkbruk genom tider

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agnes Limé; Maria Wadsten; [2018]
  Nyckelord :didaktik; legitimering; Lgr 11; språkbruk; språkförändringar; språkhistoria; svenska;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur svensklärare i årskurs 7-9 tar sig an området språkbruk genom tiderna i sin undervisning. Området står tydligt uttryckt i läroplanen för grundskolan, Lgr 11, under både Centralt innehåll och Kunskapskrav för svenskämnet, men tenderar att hamna i skymundan, både i forskning och i undervisning. LÄS MER

 5. 5. Språkhistoria – ”man får den liksom på köpet i undervisningen” : En studie som utforskar olikheter och likheter i gymnasielärares arbete med språkhistoria i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisa Karlstedt; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Svenska som andraspråk; Lärare; Språkhistoria; Intervjuer;

  Sammanfattning : This essay presents a comparison between Secondary teachers' work in language history in the courses Swedish and Swedish as a second language. This is ​​based on the idea that there are differences between the two courses that can’t be explained by the curriculum's different objectives and criteria. LÄS MER