Sökning: "språkhistorisk medvetenhet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden språkhistorisk medvetenhet.

  1. 1. Språkhistorisk medvetenhet och dess möjligheter i svenskämnet : En dokumentstudie om hur språkhistoria förmedlas i tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 på gymnasiet.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Angelika Eriksson Hökenström; [2019]
    Nyckelord :Education materials; knowledge; history of languages; language-historical awareness; Läroboksanalys; kunskap; språkhistoria; språkhistorisk medvetenhet;

    Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER