Sökning: "språkideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet språkideologi.

 1. 1. Om eller för mångfald? En kritisk diskursanalys av ur.se

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Rylner Kjellgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :språkideologi; flerspråkighet; etnicitet; mångfald; kritisk diskursanalys; multimodal;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att en monolingvistisk norm fortfarande gör sig gällande i Sverige. Ett sätt att studera hur denna norm gör sig gällande är att studera hur mångfald framställs på olika sätt. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur etnisk och språklig mångfald framställs på webbplatsen ur.se. LÄS MER

 2. 2. Vad pratar du om? En studie av språkideologier manifesterade i sex flerspråkiga gymnasielevers tal om språk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulf Sparredal; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkideologi; språkideologi i svensk kontext; flerspråkiga elever; språkporträtt;

  Sammanfattning : I den föreliggande uppsatsen presenteras en studie vars syfte är att undersöka vissasamhälleliga värderingar om språk vilka tar sig uttryck i sex flerspråkigagymnasieelevers tal. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning:vilka språkideologier manifesterar sig i talet hos sex flerspråkiga gymnasieelever påen gymnasieskola i Göteborg när de talar om språk. LÄS MER

 3. 3. Varför talar inte praktikanten? En fallstudie om en SFI-studerandes interaktion på en praktikplats på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Michiyo Miyamoto; [2018-02-08]
  Nyckelord :SFI; etablering; praktik; andraspråksinlärare; målspråkstalare; interaktion; språkideologi; identitet; investering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för en fallstudie om hur en SFI-studerandesidentiteter, den sociala kontexten av dennes liv samt den sociala och ideologiskakontexten av såväl kommunens arbetsmarknad som dennes praktikplats på landsbygdenformar SFI-studerandens investering i att tala. Studien handlar om en SFIstuderandesom började sin praktik på en förskola i en landsbygdskommun. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers utveckling i en enspråkig skola – ur ett sociokulturellt- och translanguagingperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Andrea Lundin; Pranpriya Yodsuwan; [2018]
  Nyckelord :Modersmål; flerspråkighet; andraspråkselever; translanguaging och enspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en systematisk litteraturstudie där syftar att undersöka vilka faktorer som påverkar andraspråkselevers språkutveckling. Uppsatsen syftar också till att ge en samlad bild om modersmålets betydelse för andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Språkpolitik i Sverige och Tyskland : En kontrastiv studie med fokus på organisation av andraspråksundervisning för nyanlända vuxna invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Marion Garske; [2014]
  Nyckelord :Språkpolitik; invandringspolitik; SFI; integrationskurs; migration; språklag; språktest;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att belysa och jämföra språkpolitiken i Sverige och Tyskland med särskilt fokus på styrdokument som gäller språkundervisning av nyanlända vuxna invandrare. Frågeställningarna som studien skulle besvara var följande: Vad är det som anges i den nationella lagstiftningen om den enskildes tillgång till språk både vad gäller modersmål och andra språk? Hur organiseras undervisningen i andraspråk för vuxna nyanlända i Sverige respektive Tyskland? Vilka likheter och skillnader finns mellan Tyskland och Sverige vad gäller organisation av andraspråksutbildning för nyanlända vuxna? Jag använde mig av en kvalitativ metod, där materialurvalet bestod av tyska och svenska lagtexter inom relevant område. LÄS MER