Sökning: "språkideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet språkideologi.

 1. 1. Ungdomar tycker, talar och känner om en språklig variation : En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Göransson; [2020]
  Nyckelord :language ideology; attitudes; migration-related language variation; folk linguistics; focus groups; språkideologi; attityder; migrationsrelaterad språklig variation; folklingvistik; fokusgrupper.;

  Sammanfattning : Denna uppsats, ”Ungdomar tycker, talar och känner om en språklig variation – En kvalitativ fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig variation”, har som syfte att undersöka olika attityder till migrationsrelaterad språklig variation bland ungdomar i Värmland. Samt att kartlägga vad den språkliga variation kallas av ungdomarna. LÄS MER

 2. 2. Skäl till språkhistoria En diskurs-historisk analys av legitimering och kategorisering av språkhistoria inom gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Språkhistoria; Kritisk diskursanalys; Legitimering; Språkideologi; Attityd; Läroplaner; Språkhistoriedidaktik; Svenskämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Utifrån en kritisk diskursanalys granskas i denna studie nio styrdokument för gymnasieskolans svenskämne från åren 1933 till 2017 med syftet att synliggöra hur språkhistoria har legitimerats och kategoriserats. Inspirerad av Norman Faircloughs kritisk-realistiska tolkning av diskurs undersöks dessutom vilka språkideologiska influenser som kan ha påverkat framskrivningen av språkhistorieämnet. LÄS MER

 3. 3. Om eller för mångfald? En kritisk diskursanalys av ur.se

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Rylner Kjellgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :språkideologi; flerspråkighet; etnicitet; mångfald; kritisk diskursanalys; multimodal;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att en monolingvistisk norm fortfarande gör sig gällande i Sverige. Ett sätt att studera hur denna norm gör sig gällande är att studera hur mångfald framställs på olika sätt. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur etnisk och språklig mångfald framställs på webbplatsen ur.se. LÄS MER

 4. 4. Om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren i debatten om Sfi : En kritisk diskursanalytisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Linnea Rutström; [2019]
  Nyckelord :Sfi; media; språkideologi; kritisk diskursanalys; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de diskurser som manifesteras inom mediedebatten om Sfi 2018, samt synliggöra de underliggande budskapen inom dessa diskurser och förankra dem i rådande språkideologier. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Vilka diskurser kring Sfi kan identifieras i mediedebatten 2018? Vad sägs om andraspråksinlärning och andraspråksinläraren inom dessa diskurser? Vilka språkideologier framträder i debatten? Med teorier om språkideologi som bas och kritisk diskursanalys (CDA) som metod fokuserar studien på hur verkligheter konstrueras genom olika yttranden om Sfi. LÄS MER

 5. 5. Vad pratar du om? En studie av språkideologier manifesterade i sex flerspråkiga gymnasielevers tal om språk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulf Sparredal; [2018-07-04]
  Nyckelord :språkideologi; språkideologi i svensk kontext; flerspråkiga elever; språkporträtt;

  Sammanfattning : I den föreliggande uppsatsen presenteras en studie vars syfte är att undersöka vissasamhälleliga värderingar om språk vilka tar sig uttryck i sex flerspråkigagymnasieelevers tal. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning:vilka språkideologier manifesterar sig i talet hos sex flerspråkiga gymnasieelever påen gymnasieskola i Göteborg när de talar om språk. LÄS MER