Sökning: "språkinlärare"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet språkinlärare.

 1. 1. Röster i skolan om avhopp från moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; avhopp; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen?Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. LÄS MER

 2. 2. "Många synder på nacken" : Elevers bruk av kollokationer och idiom i nationella provets skriftliga del i svenska och svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ida Johagen; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kollokation; idiom; konstruktion; nationella prov;

  Sammanfattning : Kollokationer och idiom är konventionaliserade fraser som andraspråkstalare har större svårighet att förstå och producera än förstaspråkstalare. Studien undersöker bruket av kollokationer och idiom i skriftlig produktion hos elever som läser svenska som andraspråk och elever som läser svenska. LÄS MER

 3. 3. Varför talar inte praktikanten? En fallstudie om en SFI-studerandes interaktion på en praktikplats på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Michiyo Miyamoto; [2018-02-08]
  Nyckelord :SFI; etablering; praktik; andraspråksinlärare; målspråkstalare; interaktion; språkideologi; identitet; investering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för en fallstudie om hur en SFI-studerandesidentiteter, den sociala kontexten av dennes liv samt den sociala och ideologiskakontexten av såväl kommunens arbetsmarknad som dennes praktikplats på landsbygdenformar SFI-studerandens investering i att tala. Studien handlar om en SFIstuderandesom började sin praktik på en förskola i en landsbygdskommun. LÄS MER

 4. 4. Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6 : Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Nikolina Ahnberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitterär text; undervisning i främmande språk; språkinlärare; undervisningsmaterial; motiverande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. Språkanvändning i språkinlärning : En studie om hur kinesiska förstaspråktalare använder befintliga språkliga resurser i expandering av sina språkrepertoarer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Zhiyin Zhang; [2017]
  Nyckelord :Språkrepertoarer; språkanvändning; språkideologier; språkinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien studerar kinesiska förstaspråktalares beskrivning och självbedömning av sina språkrepertoarer, med fokus på hur deras språkanvändning och omgärdande språkideologier inverkar på deras inlärning av svenska. Informanterna som deltog i studien har lärt sig engelska efter deras första språk och de behärskar dessutom andra språkvarieteter i olika utsträckning. LÄS MER