Sökning: "språkinlärning teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden språkinlärning teorier.

 1. 1. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 2. 2. Lärares användning av målspråket i den engelska undervisningen för åk 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ida Maria Vidmark; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Målspråksanvändning; Språklig förebild; Andraspråksinlärning; Engelskundervisning.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur lärare använder målspråket i engelskundervisningen, detta görs genom att undersöka lärarnas förhållningssätt till målspråksanvändning samt i vilken utsträckning och på vilket sätt de kommunicerar på målspråket i undervisningen. Med utgångspunkt i teorier och forskning kring språkinlärning och målspråksundervisning har en kvalitativ studie genomförts med hjälp av en intervju och två observationer med respektive lärare. LÄS MER

 3. 3. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en lärare. Diskurser om grammatik i samtal med lärare i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Engkvist; [2017]
  Nyckelord :diskurs; främmande språk; grammatik; moderna språk; språkinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Grammatikens roll i språkundervisning har varierat genom tiden. I dagens skola ses den kommunikativa förmågan som det centrala och grammatiken kan sägas ha hamnat i dess skugga. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare med behörighet att undervisa i moderna språk på gymnasiet uttrycker sig om grammatik och undervisning därav. LÄS MER

 5. 5. ”Hur kan man lära sig utan grammatik? Det går inte.” En kvalitativ studie av SFI-studenters syn på grammatik och språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marcus Persson; [2016-06-30]
  Nyckelord :grammatik; svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; SFI; språksyn; grammatiksyn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka förståelsen för hur studenter på SFI (utbildning i svenska för invandrare) ser på grammatik och språkinlärning. De kvalitativa intervjuerna avsåg att besvara tre frågeställningar som berör hur studenter på SFI ser på grammatik, språkutbildning och behovet av svenska. LÄS MER