Sökning: "språkinlärning tyska"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden språkinlärning tyska.

 1. 1. LA MOTIVATION DES APPRENANTS SUÉDOIS POUR L’APPRENTISSAGE D’UNE TROISIÈME LANGUE Une étude des conceptions du français des élèves suédois de la 5ème année

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Irene Andersson; [2020-12-17]
  Nyckelord :Franska; L3; motivation; conceptions; langue étrangère;

  Sammanfattning : Cette étude a pour but d’examiner la motivation des élèves suédois en 5ème année pour l’apprentissage d’une troisième langue, surtout pour le français. Les avis et les conceptions des élèves en 5ème année, c’est-à-dire avant le début des études, n’ont pas, à notre connaissance, été examinés auparavant. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en get som war klein… : En explorativ studie om bisatser hos svensk-tyskspråkiga förskolebarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frauke Jonsson; [2017]
  Nyckelord :bilingualism; subordinate clauses; syntax; language acquisition; language development; child language; German; Swedish; Mehrsprachigkeit; Nebensätze; Syntax; Spracherwerb; Sprachentwicklung; Kindersprache; Deutsch; Schwedisch; flerspråkighet; bisatser; syntax; språkutveckling; språkinlärning; barnspråk; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Bilingual children's language can display traits that mimic language disorder symptoms, and a good understanding of bilingual language development is essential in order to avoid misdiagnosis. This study explores the production of subordinate clauses in 46 typically developing Swedish-German speaking children aged 4–6 years. LÄS MER

 3. 3. Grunskoleelevers strategier för inlärning och för kommunikation i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zinab Taki; [2016]
  Nyckelord :strategier; tyska; inlärning; kommunikation;

  Sammanfattning : Det här arbetet belyser grundskoleelevers strategier för inlärning och för muntlig kommunikation i det moderna språket tyska. För att kunna ta reda på hur eleverna lär har jag ställt två övergripande frågor om vilka strategier de använder sig av, dels för sin inlärning och dels för den muntliga kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. Vart tog grammatiken vägen? : Ett sökande efter grammatikinslag i läroböcker i tyska från 1960 tills idag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Tyska; språkdidaktik; grammatik; läromedel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt hur grammatikens roll i läromedel i tyska i åk 7 har förändrats från 1960-talet och fram tills idag. Synen på grammatikens roll i språkinlärning har ändrats mycket. På 1960-talet levde en traditionell syn kvar, där reglerna är viktiga i sig. Idag är det kommunikativa inslaget dominerande. LÄS MER

 5. 5. Grammatikens didaktik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Hammar; [2014]
  Nyckelord :grammatik; Communicative Language Teaching; didakt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder och analyserar två frågor, nämligen hur en grupp högstadie- ochgymnasielärare i Genève undervisar grammatik i främmande språk samt hur de motiverar sinaelever att lära sig grammatik. Respondenterna i denna studien undervisade tyska, engelska, spanskaoch franska som främmande språk. LÄS MER