Sökning: "språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet språkinlärning.

 1. 1. “Utan språk kan man inte göra någonting” En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar SFI-elevers studiemotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tora Börjesson; [2021-09-02]
  Nyckelord :motivation; SFI; the construct of investment; instrumentell motivation; integrativ motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som påverkar några SFI-elevers motivationtill språkinlärning. Studien är kvalitativ och består av djupintervjuer. Jaggenomförde fyra parintervjuer med inlärare i min egen SFI-klass. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i klassrummet : På vilket sätt används högläsning i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Nordin; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsa högt; läsning i klassrummet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet. Tidigare forskning säger att högläsning är positivt och stärker barns språkinlärning. Det finns inte mycket forskning om hur lärare arbetar med utförandet av högläsning i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 4. 4. En studie om elevers upplevelse av inlärning av de fyra språkliga förmågorna i moderna språk i årskurserna 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cecilia Majava; [2021]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Spanska; Språkliga förmågor; Tyska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning få elevers egna perspektiv på vilken av de fyra språkliga förmågorna, höra, läsa, skriva och tala, de upplever gynnar dem mest i inlärningen av ett modernt språk, i det här fallet franska, tyska och spanska. Undersökningens frågeställning har formulerats för att ta reda på vilken av de fyra förmågorna de upplever som viktigast för dem men även för att ta reda på om det finns någon annan viktig faktor utöver de fyra förmågorna som är särskilt viktig för elevernas upplevelse av språkinlärningen. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers förutsättningar i ordinarie engelskundervisning : En kvalitativ intervjustudie om engelsklärares arbetssätt med nyanlända elever i åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Florentina Tahiri; [2021]
  Nyckelord :newly arrived pupils; translanguaging; regular English teaching; foreign language; working methods; nyanlända elever; transspråkande; engelska i ordinarie undervisning; främmande språk; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att redogöra för arbetssätt och strategier lärare i åk 4-6 använder för att gynna nyanlända elevers språkutveckling i den ordinarie engelskundervisningen. Studien utgår från ett lärarperspektiv och belyser utmaningar som lärare anser att nyanlända elever möter när de deltar i den ordinarie engelskundervisningen. LÄS MER