Sökning: "språkinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade ordet språkinlärning.

 1. 1. Högläsning i klassrummet : På vilket sätt används högläsning i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Nordin; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsa högt; läsning i klassrummet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet. Tidigare forskning säger att högläsning är positivt och stärker barns språkinlärning. Det finns inte mycket forskning om hur lärare arbetar med utförandet av högläsning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 3. 3. En studie om elevers upplevelse av inlärning av de fyra språkliga förmågorna i moderna språk i årskurserna 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cecilia Majava; [2021]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Spanska; Språkliga förmågor; Tyska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning få elevers egna perspektiv på vilken av de fyra språkliga förmågorna, höra, läsa, skriva och tala, de upplever gynnar dem mest i inlärningen av ett modernt språk, i det här fallet franska, tyska och spanska. Undersökningens frågeställning har formulerats för att ta reda på vilken av de fyra förmågorna de upplever som viktigast för dem men även för att ta reda på om det finns någon annan viktig faktor utöver de fyra förmågorna som är särskilt viktig för elevernas upplevelse av språkinlärningen. LÄS MER

 4. 4. Strategier för integrering av språkinlärning i ämnesundervisningen för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL); Malmö universitet/Malmö högskola/Centrum för akademiskt lärarskap (AKL)

  Författare :Walid Iskandarani; Hussein Yousef; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; språkinlärning; ämnesinlärning; samhällskunskap; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för forskning om hur andraspråkselevers lärande gynnas när lärare integrerar språkinlärningen med ämnesundervisningen i samhällskunskap. Frågeställningen som skall besvaras är “hur integrerar man språkinlärningen med ämnesinnehållet på ett effektivt sätt för andraspråkselever i ämnet samhällskunskap?”. LÄS MER

 5. 5. Att äta kakan och ha den kvar : En studie om språkinlärning vid flerspråkighet och meritpoängens påverkan på elevers språkval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Chantal Wahlen; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredje fjärdespråksinlärning; Meritpoäng; attitydsforskning; beslutsteori;

  Sammanfattning : This paper examines language learning, specifically the German language, forstudents with another native language a Swedish. During my teaching I experiencedthat students with another native language than Swedish have more difficulties andless motivation to learn a fourth language. LÄS MER