Sökning: "språkinriktad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden språkinriktad undervisning.

 1. 1. Främja elevers läskunnighet genom analog läsning och ökade förväntningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edona Sejdijaj; [2023]
  Nyckelord :Analog läsning; digital läsning; digitala läromedel; fysiska läromedel; förväntningar; läsförståelse; screening; språkinriktad undervisning;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte var att undersöka om ökade förväntningar via språkinriktad undervisning, samt genom att läsa analoga texter i stället för digitala texter skulle främja elevers läsförståelse. Skolan var i behov av att öka läskunnigheten och även komma underfund med vad som kan främja läsförståelsen på skolan, men även vad som kan ha hämmat läsutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Lantto; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; transspråkande; kodväxling;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna studie är att finna ett kunskapsunderlag för vikten av att alla lärare utvecklar sin ämnesundervisning genom att systematiskt arbeta med att integrera språk- och ämnesundervisning för flerspråkiga elever, d.v.s. att arbeta med språkinriktad undervisning. LÄS MER

 3. 3. Hur gör vi med språket? Språkbruk och språkutveckling i språk- ochämnesintegrerad biologiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linus Hildingsson; [2022]
  Nyckelord :SPRINT; CLIL; språkinriktad undervisning; fenomenografi.;

  Sammanfattning : Biologiundervisning på ett för elever och lärare främmande språk är utmanande och ställer krav på språkliga och kognitiva förmågor. I denna studie intervjuas fyra biologilärare i grund- och gymnasieskolan om hur de ser på olika språkbruk i undervisningen samt vilka språkutvecklande arbetssätt de använder. LÄS MER

 4. 4. Skolor i utsatta områden : En intervjustudie om framgångsfaktorer och utmaningar med lärare och rektorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

  Författare :Hussein Yousef; Walid Iskandarani; [2022]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; hinder; lärandeteori; socioekonomiska områden; språkinriktad undervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka utmaningar elever i utsatta socioekonomiska områden möter i skolan samt hur lärarna och ledning arbetar för att motverka dessa. För att tydliggöra empirin delade vi in det i fyra teman, dessa är utmaningar. föräldrasamarbete arbete med eleverna mot måluppfyllelse och kompetens. LÄS MER

 5. 5. Språkinriktad undervisning i mediaämnet : Ett autoetnografiskt utvecklingsarbete i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Fagerström; [2022]
  Nyckelord :professional learning; teacher development; content and language integrated learning; media teaching;

  Sammanfattning : In connection with the introduction of the current curriculum in 2011, a student’s language development became the shared responsibility of all subject areas. This imply that a student’s knowledge development can be strengthened no matter the subject area through teaching methods that focus on developing language skills. LÄS MER