Sökning: "språkinriktad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden språkinriktad undervisning.

 1. 1. Ämnesspråk och begreppsbildning i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Tardelius; Frida Walstedt; [2019]
  Nyckelord :Abstrakt; begrepp; begreppsbildning; förtrogenhet; språk; språkinriktad undervisning; vardagsspråk; Ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare arbetar med utvecklingen av ämnesspråk. Studien baseras på fyra olika intervjuer utförda på fyra olika skolor med sex olika lärare, som alla undervisar i de samhällsorienterande ämnena, årskurserna 4-6. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers upplevelser och synsätt gällande språkutvecklande arbete för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Lindberg; Josefine Hult; [2019]
  Nyckelord :Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Språkinriktad undervisning; Språklig sårbarhet; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skollagen (SFS, 2010:800) är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Genom vår studie bidrar vi med att belysa vikten av att elever ges förutsättningar att utveckla en språklig och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 3. 3. Språkinriktad undervisning i So-ämnena - en kvalitativ studie kring språkinriktad undervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ottilia Papp; Selma Suljanovic; [2019]
  Nyckelord :Metoder; So-undervisning; Språkinriktad undervisning; Årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka metoder de lärare som vi har intervjuat använder sig av för att skapa en framgångsrik språkinriktad undervisning i So-ämnena. Vi undersöker även i vilken omfattning lärarnas undervisning korresponderar med den forskning som behandlar språkinriktad undervisning. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt på yrkesinriktat program på gymnasiet : En kvalitativ intervjustudie av fyra yrkeslärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angela Massaro Rörbrink; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; undervisning; språkutvecklande arbetssätt; yrkesprogram; gymnasiet; pedagogik.;

  Sammanfattning : Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. Språklig stöttning med inriktning på klasserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hector Mörnstrand; Andreas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bildstöd; historiedidaktik; Språkstödjande; Språkutvecklande; sociokulturellt; Textrörlighet; Kooperativt lärand;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att beskriva, förklara och ge exempel på hur läraren kan arbeta med språkutvecklande undervisning för att stödja elevernas kunskapsinlärning. Vi fokuserar på vilket material som används, lärarens arbetsmetoder och klassrumsmiljön. LÄS MER