Sökning: "språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet.

  1. 1. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
    Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

    Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER