Sökning: "språklagen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet språklagen.

 1. 1. Biblioteket bortom böckerna: Representationen av minoritetsspråk och modersmål i Göteborgs stadsbiblioteks språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Louise Bengtsson Rylander; [2019-04-03]
  Nyckelord :Språkliga landskap; bibliotek; minoritetsspråk; modersmål; bibliotekslagen; språklagen; språklig representation; synlighet; diskurs;

  Sammanfattning : Den svenska bibliotekslagen säger att bibliotek skall vara tillgängliga, anpassas efter brukarnas behov och att bibliotek skall prioritera de nationella minoriteterna och de med annat modersmål än svenska. Bibliotekslagen, tillsammans med språklagen, stödjer således flerspråkighet och mångfald. LÄS MER

 2. 2. Länsstyrelsen Skåne på Facebook

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Katja Dahlström; [2018]
  Nyckelord :språklagen; sociala medier; myndigheter; myndighetstext; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sociala medier är relativt nya kommunikationskanaler som ständigt är i ropet. För att följa med i trenden är det många myndigheter som har bestämt sig för att synas på sociala medier. För dem gäller det oavsett medium att följa språklagen. LÄS MER

 3. 3. Hur läser mottagaren? Effekter av klarspråk i läsning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Mikael Berger; [2016]
  Nyckelord :Klarspråkseffekter; läsning; läsupplevelser; offentlig svenska; myndighetstext; Språklagen; ögonrörelsemätning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Klarspråk är ett språkligt koncept som myndigheter kan tillämpa i syfte att göra sina texter vårdade, enkla och begripliga. På så sätt antas myndigheten kunna uppnå kraven i Språklagen. LÄS MER

 4. 4. En klanderprocess på engelska i svensk domstol? En analys mot bakgrund av skiljeförfarandeutredningens översyn av lag om skiljeförfarande.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2015-10-13]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida införandet av en möjlighet till en klanderprocess på engelska under lag om skiljeförfarande är motiverat. Detta undersöks genom att analysera de principiella intressen som finns bakom en särreglering av skiljedomsrätten i stort, offentlighetsprincipens inverkan på frågan om språk i domstol, skiljeförfarandeutredningens lagförslag som tillåter en ökad engelskaanvändning och den faktiska språkanvändningen i svensk domstol. LÄS MER

 5. 5. Klarspråk - något för myndighetstexter? : Textanalys av två beslut från Länsstryrelsen för att se huruvida de uppfyller språklagen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Nyman; [2015]
  Nyckelord :textanalys; språklagen; Länsstyrelsen; klartext; mottagaranpassning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att se huruvida två beslut från Länsstyrelsen uppfyller språklagens 11:e paragraf, om texterna är mottaganpassande samt hur och om texterna är visuellt tilltalande för mottagaren. För att uppnå ett resultat granskas besluten utifrån Lennart Hellspongs analysmodell som är framtagen för brukstexter. LÄS MER