Sökning: "språklekar"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet språklekar.

 1. 1. Högläsning och språkutveckling : En studie om högläsning på förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carola Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; Barnlitteratur; Förskola; Boksamtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. LÄS MER

 2. 2. Verksamma och blivande lärares resonemang om stavningsundervisning i år F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalia Chomicz; Åsa Knutsson; [2019]
  Nyckelord :enkäter; intervjuer; stavning; stavningsmedvetenhet; stavningsundervisning; stavningsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur verksamma lärare och blivande lärare för elever i de yngre åldrarna resonerar kring stavning och stavningsundervisning. För att undersöka detta har metoderna kvalitativ, semistrukturerad intervju och webbenkät använts. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder att arbeta språkutvecklande i förskoloaklass : Med fokus på fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Christina Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Phonological awareness; preschool; reading disabilities Language awareness; decoding; language games; exercise programs; reading difficulties; pre-school class; special education; Språklig medvetenhet; fonologisk medvetenhet; läs och- skrivförberedd; avkodning; fonemisk medvetenhet; språklekar; intensivträning; lässvårigheter; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Thepurpose of my study is to investigate pedagogues experience of working methodsto promote linguistic phonological development in pre-school children whoselanguage development is weak. The aim is further tohighlight the obstacles and opportunities that the pedagogues in the studyconsider to aggravate and stimulate the work of language development inchildren with weak phonological awareness and how the organization's designaffects the teachers 'work in this area. LÄS MER

 4. 4. Att lära via språkljud : Tyska pedagogers arbete med fonologisk medvetenhet som grund för läsinlärningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Niles; [2018]
  Nyckelord :Fonologiskt baserad modell; stavelsebaserad modell; läsinlärning; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete diskuterar läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet i förskoleklass samt grundskolans åk 1 och 2. Syftet med examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för hur pedagoger arbetar med fonologisk medvetenhet i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Läsutveckling i ett språkligt heterogent klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belma Sabanovic; Jenny Fridh; [2018]
  Nyckelord :Andraspråk; Flerspråkighet; Läsutveckling;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt kommer vi att undersöka och diskutera hur läsutveckling kan se ut för elever i ett språkligt heterogent klassrum i grundskolans tidigare skolår. Vi har även undersökt vilka faktorer som kan vara av betydelse för processen. LÄS MER