Sökning: "språklig analys"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden språklig analys.

 1. 1. NYUPPTÄCKT BÖNBOK I SKARA. Proveniens, innehållslig och språklig analys, översättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Solveig Eliasson; [2019-06-18]
  Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Molitvoslov; handskrift; Skara Stifts- och landsbiblioteket; ryska krigsfångar;

  Sammanfattning : En handskriven bönbok hittades av en tillfällighet i Stifts- och landsbiblioteket i Skara,undersöktes av Antoаneta Granberg och Mirja Varpio och kom att ingå i en katalog överkyrkoslaviska böcker i Göteborgsregionen.1Proveniensen ät mycket oklar och enda belägg är en anteckning om inbindning 1951 vidRiksarkivets bokbinderi i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Det eleverna läser, läser jag... : En kvalitativ studie om hur fem lärare i årskurs 4–6 arbetar med skönlitteratur i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Therese Damberg; [2019]
  Nyckelord :Fiction; reading ability; reading; teaching; the National Curriculum; Skönlitteratur; läsförmåga; läsning; undervisning; styrdokument;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring och använder sig av skönlitteratur i svenskundervisning för att främja elevers läsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 4. 4. Rasism som politisk diskurs : En språklig analys rörande politiskt skapande och upprätthållande av rasifierat utanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Natalie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Rasism; Genus; Hudfärg; Etnicitet; Integration; Utanförskap; Adoption; Intersektionalitet; Politik;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att analysera hur rasism utformas och problematiseras inom de politiska partiprogrammen för att förstå hur problemet framställs och vilka underliggande antaganden som finns. Studien ämnar också visa på de makthierarkiska kopplingar som finns i samhället och hur det finns ett samband mellan förtryck mot icke-vita och andra förtryckta grupper i samhället. LÄS MER

 5. 5. Tänk så mycket du kan! : en intervjustudie kring kartläggning i förskoleklass

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Emma Sahlström; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Mapping; educational assessment; language awareness.; Förskoleklass; Kartläggning; pedagogisk bedömning; språklig medvetenhet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har fem förskoleklasspedagoger beskrivit sina upplevelser av att arbeta med kartläggning av elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Frågorna har handlat om vad de tillfrågade pedagogerna anser syftet är med kartläggning samt hur de arbetar före, under och efter en kartläggningssituation i svenska. LÄS MER