Sökning: "språklig attityd"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden språklig attityd.

 1. 1. Det dialektala hindret : En fallstudie om dialektalt språkbruk i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :dialectal; linguistic variety; linguistic mapping; dialekt; språklig varietet; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och svensklärare på en gymnasieskola i Värmland reflekterar över skriftbruk av dialektalt betingade former och drag. I detta arbete undersöks vidare vilken attityd som eleverna har gentemot sin egen dialekt och i vilken utsträckning som dialekten realiseras i elevernas skriftbruk. LÄS MER

 2. 2. Det finns sätt som underlättar andraspråkselevers språkutveckling. : En litteraturstudie om arbetssätt som främjar andraspråkselevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Mellberg; Korkis Maria; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; andraspråkselever; språkutveckling; interaktion; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att lyfta fram vad tidigare forskning kommit fram till angående hur lärare kan arbeta för att hjälpa andraspråkselevers språkutveckling på bästa sätt i de tidiga skolåren. Litteraturstudien kommer dessutom att belysa vad forskningen framhåller som bra och effektiva arbetssätt när det kommer till andraspråkselevers språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet, motivation och andraspråksinlärning : en diskursanalys ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Lindmark; Maud Schwardt; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; diskursanalys; diskurs; motivation; SVA; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Flerspråkighet och svenska som andraspråk är två aktuella samtalsämnen i dagens samhälle. De flesta lärare som arbetar i skolan har idag flerspråkiga elever representerade i sina klassrum. LÄS MER

 4. 4. Specialläraren i mötet med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Berry Peter; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; speciallärare; specialpedagogiskt språkstöd; sårbarhet;

  Sammanfattning : Undervisningens organisation kring nyanländas lärmiljöer är trots regleringar fortsatt varierande. Syftet med studien är att undersöka speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer, vilka hinder och möjligheter som föreligger och hur rollen skulle kunna formuleras. LÄS MER

 5. 5. Total Physical Response – TPR, en metod för att locka fram den språkliga förmågan i engelska som andraspråk. : En litteraturstudie om TPR- metoden hos elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Frida Aracil-Flügel; [2017]
  Nyckelord :TPR- metoden; learning by doing; språkinlärning; andraspråksinlärning; kroppsspråk; kommunikation; engelskundervisning.;

  Sammanfattning : För att barn ska kunna utveckla en språklig förmåga krävs det att läraren förser eleverna med en undervisning där tillvägagångssättet innefattar de rätta verktygen. Ett av undervisningssättet är att tillämpa TPR- metoden. LÄS MER