Sökning: "språklig kunskapsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden språklig kunskapsnivå.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. Extra anpassning och särskilt stöd till elever med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Sandström; [2020]
  Nyckelord :samverkan; KASAM; relation; språkligt hinder; studiehandledare; modersmålslärare;

  Sammanfattning : Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig undervisning där skolan ska kompensera för de eventuella hinder som individen kan möta i skolans kontext. Forskningen visar tydligt hur viktigt det är att ta hänsyn till elevens språkliga nivå i skolan. LÄS MER

 3. 3. Modersmålets betydelse för inlärningen av ett nytt språk. : En litteraturstudie om didaktiska möjligheter och förutsättningar för modersmålanvändning i andraspråksinlärning och kunskapsinhämtning för elever med utländsk bakgrund.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Marie Andersson; Veronika Johansson; [2020]
  Nyckelord :Newly arrived students; Sweden; elementary school; first language; second-language; flerspråkighet och lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin grund i frågeställningen varför elever med annat modersmål än svenska verkar ha det svårare att förvärva de ämneskunskaper och språkliga färdigheter i sitt nya språk som krävs för att kunna lyckas i det vanliga klassrummet.    För att försöka komma fram till en förklaring på detta görs en litteraturstudie och genomgång av forskningsläget kring kopplingen mellan kunskapsnivå i modersmålet, språklig färdighet i det nya språket och förvärvandet av ämneskunskaper i ett klassrum där undervisningen sker på det nya språket. LÄS MER

 4. 4. Självklara anpassningar? : Goda lärmiljöer i möte med språklig sårbarhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Algerstedt; Åsa Christell; [2018]
  Nyckelord :Extra anpassningar; lärmiljö; specialpedagogik; språklig sårbarhet; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att visa på goda språkutvecklande lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar samt speciallärarens uppdrag i detta arbete. Vi vill i vår studie ta reda på en rektors, en speciallärares, en lågstadielärares, en mellanstadielärares samt tre lärarstudenters tankar kring goda språkliga lärmiljöer samt vilka anpassningar de anser gynnar alla elevers språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER