Sökning: "språklig mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden språklig mediering.

 1. 1. Hur arbetar förskollärare med barns tidiga skrivutveckling i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Tidig skrivutveckling; skriftspråket; förskolan; metoder inom skriv- och läsutveckling;

  Sammanfattning : Skrivkunskaper har länge setts som skolans uppgift att undervisa om men barns skrivutveckling börjar ofta redan på förskolan. Samtidigt finns det inte så mycket forskning om hur förskollärare arbetar med barns tidiga skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och utveckling av elevers skolordförråd : ur speciallärares, lärares och elevers perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kerstin Friman Gustafsson; Maria Nilsson; [2021]
  Nyckelord :assessment; conceptualization; language and knowledge developing methods; school vocabulary; special needs teacher; student interaction; vocabulary; bedömning; begreppsbildning; elevinteraktion; skolordförråd; sociokulturell teori; speciallärare; språklig sårbarhet; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att ordförrådet och därmed skolordförrådet är av central betydelse för elevers skolframgång. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur några speciallärare och lärare beskriver att de bedömer, undervisar och utvecklar elevers begreppsbildning och skolordförråd. LÄS MER

 3. 3. Språket och musiken - en duo att räkna med : En studie om musik som ett verktyg för språkutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Forsberg; Lööv Elin; [2020]
  Nyckelord :Musik; sociokulturellt perspektiv; enkät; observation; språkutveckling; förskola; barnskötare; förskollärare.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barnskötare och förskollärare upplever att musik kan vara ett verktyg för språkutveckling samt hur de arbetar med musik som ett redskap för språkutveckling i förskolan, Studiens deltagare är endast barnskötare och förskollärare, dessa benämns även som pedagoger. Till grund för studien formuleras två forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Bildstöd inom språkutvecklande arbete i mellanstadiet : Intervju med tre logopeder

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Lina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :scaffolding; bildstöd; språkutveckling; visuellt stöd; logopeder; språkstörning; språklig problematik; språklig sårbarhet; ämnesövergripande; sociokulturellt perspektiv; multimodalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa vilken uppfattning tre logopeder har om hur användning av bildstöd i mellanstadiet kan främja och stötta språkutvecklingen hos elever med språklig problematik. Det är en kvalitativ undersökning där logopederna intervjuades och där studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv på lärande på så sätt att begreppen appropriering, scaffolding och mediering blev centrala och användes som analysverktyg i en tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Hur flerspråkiga elever ges möjlighet att nå ett högre lärande i matematik : Med fokus på problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Redin; Dilan Bilge; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; språklig förståelse; lärande; matematisk förmåga; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; mediering; the more knowledgeable other; social interaktion; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större inblick i hur lärare på bästa sätt stödjer flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. Vi anser att det här är en väsentlig del i en lärares yrke, eftersom alltmer elever i dagens svenska skolor är flerspråkiga. Det här är något som vi som lärare måste bemästra. LÄS MER