Sökning: "språklig socialisation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden språklig socialisation.

 1. 1. Betydelsen av att hitta sig själv - i läseboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Wendt; [2017]
  Nyckelord :diskursanalys; kritisk litteracitet; läsebok; mångkulturell; språklig socialisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Wendt, Karin (2017), Betydelsen av att hitta sig själv - i läseboken. Significance of encountering oneself in early reading experience. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola, 90p. I Sverige har vi en skola för alla. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska : Det dubbla uppdraget för elever och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Ingemarsson; [2016]
  Nyckelord :Multilingual; First language development; Second language development; multilingual identity; linguistic socialization; Flerspråkiga; Förstaspråksutveckling; Andraspråksutveckling; flerspråkig identitet; språklig socialisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare i grundskolan beskriver flerspråkiga elevers hinder och möjligheter i sin andraspråksutveckling i svenska och försöka förstå hur de arbetar med dessa elevers språkutveckling. Denna studie bidrar med kunskap och förståelse kring: andraspråkselevers språkutveckling, deras dubbla uppgifter att både lära sig undervisningsspråket och innehållet, hur vi tillsammans i skolans värld kan undanröja hinder och möjliggöra en god språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Attitydskillnader hos en grupp en- och flerspråkiga föräldrar till barn i behov av TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Caroline Sundberg; [2010]
  Nyckelord :TAKK; flerspråkighet; attitydskillnader; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Forskning visar på att man inom olika kulturer har olika vägar för att lära barn prata och kommunicera – så kallad språklig socialisation (Salameh, 2010). Detta gör att det man ser som riktigt och rätt i en kultur inte alltid stämmer överrens med vad man anser i en annan. LÄS MER

 4. 4. Kulturella attityder som potentiella hinder i logopedis k intervention? En intervjustudie med sju arabisktalande föräldrar till barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Corinna Krüssenberg; Vivi Soogrim; [2005]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsresultat har visat att arabisktalande roråldrar till flerspråkiga barn med språkstörning i signifikant högre grad avstår från logopedisk intervention än fiiräldrar till enspråkiga svenska barn. Det har också framkommit att ju gravare språkstörning barnet uppvisar desto större är benägenheten att föräldrar väljer att avstå från eller avbryta interventionen, trots tydlig föräldraoro (Salameh 2003). LÄS MER