Sökning: "språklig stöttning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden språklig stöttning.

 1. 1. Undervisning i ett flerspråkigt klassrum : En litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Linholm; Sara Dürango; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; interaktion; transspråkande; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. LÄS MER

 2. 2. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar med fokus på språklig sårbarhet – en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Stina Fabianowska Eriksdotter; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; speciallärare specialpedagog; språklig sårbarhet; språkstörning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka aktuell forskning om vilka anpassningar och metoder som används i undervisningen för elever språklig sårbarhet i andra länder, främst Europa. En systematisk litteraturstudie går ut på att sammanställa och analysera resultat av forskning publicerad i vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Kihlberg; Matilda Olofsson; [2018]
  Nyckelord :matematik; språkutvecklande ämnesundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt ämnar behandla språkutvecklande undervisning i matematikämnet samt lärares attityder till en sådan undervisning. Enligt Skolverket bör matematikundervisning utformas med fokus på språkutveckling eftersom språk är en viktig del i matematisk kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Lärares beskrivningar av språkutvecklande undervisning i specialskolan för elever med dövhet eller hörselnedsättning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Chmaj; Therese Friman; [2018]
  Nyckelord :Språkutvecklande undervisning; dövhet; hörselnedsättning; teckenspråk; specialskola; metakognitivt tänkande; tillgänglig kommunikation; visuell support; explicit instruktion; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Studien belyser den utmaning lärare möter då de undervisar flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning där språkutveckling och kunskapsutveckling sker parallellt. LÄS MER