Sökning: "språklig stöttning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden språklig stöttning.

 1. 1. Stöttning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Andraspråk; Klassrumsinteraktion; Kunskapsutveckling; Modersmål; Språkutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som är resultatet av migration och globalisering. Detta ställer nya krav på metoderna i klassrummet och undervisningen behöver sättas i relation till dagens samhällsstruktur. LÄS MER

 2. 2. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Lärarperspektiv på språkstimulerande lärmiljöer och stöttning från elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Pettersson; Zarah Wallnoff; [2020]
  Nyckelord :elevhälsa; specialpedagogiska insatser; språkinriktad undervisning; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstimulerande arbetssätt;

  Sammanfattning : Att kunna läsa och skriva är en grundläggande färdighet men också en förutsättning för individen i ett demokratiskt samhälle. Skolverket (2019) betonar språkets betydelse för människan, att språket är det främsta redskapet för att tänka, kommunicera och lära. LÄS MER

 4. 4. Hur flerspråkiga elever ges möjlighet att nå ett högre lärande i matematik : Med fokus på problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Redin; Dilan Bilge; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; språklig förståelse; lärande; matematisk förmåga; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; mediering; the more knowledgeable other; social interaktion; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större inblick i hur lärare på bästa sätt stödjer flerspråkiga elever att nå ett högre lärande. Vi anser att det här är en väsentlig del i en lärares yrke, eftersom alltmer elever i dagens svenska skolor är flerspråkiga. Det här är något som vi som lärare måste bemästra. LÄS MER

 5. 5. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt : Observationer och intervjuer av fyra lärare på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Louise Rönnestad; [2019]
  Nyckelord :Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; observation; intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på en högstadieskola i Västra Götalands län i Sverige arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Två mer specifika frågeställningar är: 1. Hur arbetar lärare på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt? 2. LÄS MER