Sökning: "språklig variation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden språklig variation.

 1. 1. Språklig variation i undervisning : En kvantitativ undersökning om lärares uppfattningar kring momentet språklig variation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Louise Lönnborg; [2020]
  Nyckelord :sociolinguistic s linguistic variation; swedish teaching; sociolingvistik; språklig variation; lekter; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie är baserad på en undersökning med sociolingvistisk inriktning och syftar till att undersöka vad lärare väljer att inkludera i sin undervisning som rör språklig variation. Studien syftar även till att undersöka vad dessa val beror på och vilka konsekvenser dessa val kan tänkas få. LÄS MER

 2. 2. Språkinlärningsstrategier : En fallstudie av ett flerspråkigt par och dess strategier för inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Denny Jansson; [2020]
  Nyckelord :Språkval; inlärningsstrategier; svenska som andraspråk; språkinlärning; flerspråkiga familjer;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka språkinlärningsstrategier som två vuxna andraspråksinlärare i ett flerspråkigt par tillämpar och vad som påverkar valet av sådana strategier. Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats och har formen av en fallstudie med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod, vari antalet deltagare utgörs av två vuxna inlärare av svenska som andraspråk som har kinesiska som förstaspråk och engelska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Dialektutjämning i det småländska gränslandet : En studie av kontinuitet och förändring i dialektbruk på orten Sävsjö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pontus Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Dialektbruk; dialektutjämning; gränsområde; småländska; språklig variation; Sävsjö;

  Sammanfattning : Min studie belyser dialektbruk och språklig variation i talat språk i Sävsjö. Tidigare forskning visar att dialekterna i Sverige idag till stor del har jämnats ut, samt att många traditionella drag har försvunnit. Vidare har Sävsjö historiskt sett utgjort ett gränsområde för dialektala drag. LÄS MER

 4. 4. ELEVERS SPRÅKVARIATION : En studie om elevers språkliga variation i klassrummets olika situationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linus Ring; [2020]
  Nyckelord :ungdomsspråk; slangspråk; gruppsamtal; talsituationer; redovisningar; klassrum; gymnasieelevers språkliga variation;

  Sammanfattning : Idag talas ett ungdomsspråk som präglas av svordomar och lånord från alla världens hörn. Detta språk kommer ungdomar i kontakt med i skolan och på fritiden. LÄS MER

 5. 5. Språklig variation – en del av svenskämnet : En kvalitativ undersökning av arbetsområdet språklig variation och attityder utifrån utvalda läromedel och gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Larsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska 1; centralt innehåll; språklig variation; sociolekter; multietniskt ungdomsspråk; attityder.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa vad utvalda läromedel presenterar inom området språklig variation med fokus på sociolekter och multietniskt ungdomsspråk. Studien undersöker vilken syn tillfrågade lärarna har på undervisningen inom språklig variation, samt hur lärare hanterar attityder till språklig variation i sin undervisning. LÄS MER