Sökning: "språkliga faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden språkliga faktorer.

 1. 1. Stavningssvårigheter och taligenkänning – verktygets påverkan på barns texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Celia Wik; Petter Åström; [2021-08-10]
  Nyckelord :skrivsvårigheter; stavningssvårigheter; assisterande verktyg; taligenkänning; textkvalitet; writing difficulties; spelling difficulties; assistive technology; speech recognition; text quality;

  Sammanfattning : Writing is a complex task that many children struggle with. Spelling difficulties might constrain use and development of high-level skills needed for writing high-quality texts. Speech recognition technology could presumably reduce these constraints for children with spelling difficulties. However, previous research is scarce and inconclusive. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet digitala lärverktyg : Högstadieelevers uppfattningar om digitala lärverktyg och dess språkliga stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Weronica Holm; Åsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; Digital learning tools; Dyslexia; Inclusive education; Language impairment; Multimodal theories; Sociocultural perspectives; Special education teachers; Digital kompetens; Digitala lärverktyg; Dyslexi; Inkludering; Multimodal teoribildning; Sociokulturella perspektiv; Speciallärare; Språkstörning;

  Sammanfattning : I litteratur och tidigare forskning framgår digitala lärverktyg som viktiga hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Datorn och dess program som rättstavning, talsyntes och tal-till-text kan ha en avgörande betydelse för dem för att nå målen i sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. En studie om elevers upplevelse av inlärning av de fyra språkliga förmågorna i moderna språk i årskurserna 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cecilia Majava; [2021]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Spanska; Språkliga förmågor; Tyska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning få elevers egna perspektiv på vilken av de fyra språkliga förmågorna, höra, läsa, skriva och tala, de upplever gynnar dem mest i inlärningen av ett modernt språk, i det här fallet franska, tyska och spanska. Undersökningens frågeställning har formulerats för att ta reda på vilken av de fyra förmågorna de upplever som viktigast för dem men även för att ta reda på om det finns någon annan viktig faktor utöver de fyra förmågorna som är särskilt viktig för elevernas upplevelse av språkinlärningen. LÄS MER

 4. 4. Läs och lär! : En undersökning om sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Robert Csanadi; [2021]
  Nyckelord :läsvanor; språklig förmåga; språkriktighet; stilistisk anpassning; variation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker det möjliga sambandet mellan läsvanor och språklig förmåga hos gymnasieelever. Studien använde en metodkombination, där en enkätundersökning användes för att samla in data om 30 elevernas läsvanor, vilket sedan användes i urvalsprocessen för insamlingen av 10 elevtexter. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande i teori och praktik - En kvalitativ studie kring språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Antonsson; Ulrica Lie; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; grundskola; transspråkande; translanguaging; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : En studie om framgångsrika arbetssätt inom andraspråkselevers språkutveckling är vi inte ensamma om att ha gjort. Vi har dock varit nyfikna på hur transspråkande kan stärka och utveckla elevers språkliga repertoar och när vi började leta i forskningen upptäckte vi att begreppet translanguaging, eller transspråkande som vi har valt som översättning, hittills inte i så stor utsträckning har resulterat i svenska studier. LÄS MER