Sökning: "språkliga processer"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden språkliga processer.

 1. 1. Fel är inte fel : när fel är en del av att göra rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ebba Gradin; [2020]
  Nyckelord :fel; sociokulturella verktyg; skapande;

  Sammanfattning : I studien behandlas frågeställningen ”Hur kan fel användas som ett verktyg av elever i bildämnets skapande processer?”. Med antagandet om att rätt och fel är en norm i skolan och dess undervisning har jag spenderat en vecka med en klass i årskurs åtta. Där utfördes en deltagande observation och några intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Attityd i text : En studie om elevers förmåga att uttryckakänslor och värderingar i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Isabelle Eklund; Rebecca Eklund; [2020]
  Nyckelord :Läs-och skrivutveckling; elevtextanalys; metaspråk; appraisalsystemet; funktionell lingvistik;

  Sammanfattning : Studienssyfte var att synliggöra de värderande språkresurser som används för att skapaen relation till läsaren. För att uppfylla studiens syfte ställdes tvåforskningsfrågor: Vilka värderande språkresurser används i elevtexter skrivna iberättande text i årskurs 3 i skolämnet svenska? Vilka mönster går att urskiljai användningen av dessa språkliga resurser? För att besvara forskningsfrågornavalde vi att analysera 90 elevtexter från de nationella proven år 2016 förårskurs 3, varav tio utav dessa ingick i vår pilotstudie. LÄS MER

 3. 3. Abstraktionsnivå och grammatisk utveckling i L2-elevers texter : En analys utifrån systemiskt-funktionellt perspektiv och processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :abstraktionsnivå; konkretionsnivå; processbarhetsteorin; systemisk funktionell analys; nominalisering; processer; deltagare; informationstunga ord;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga ord samt vilka processtyper eleverna använde. LÄS MER

 4. 4. Neural bearbetning av regelbunden och oregelbunden aspektböjning i modern grekiska : En MMN-studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :Lexical access; Morphology; Aspect; Inflection; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Greek; Lexikal access; Morfologi; Aspekt; Böjning; Mismatch Negativity; sMMN; ERP; Grekiska;

  Sammanfattning : Skillnader i morfologisk komplexitet mellan språk har inte fått mycket fokus i forskningen kring neural bearbetning av morfologisk information. Trots detta har slutsatser dragits gällande böjningsmorfologi argumenterande för en skild bearbetning baserat på regelbundenhet, dvs. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i NO: lärares kompetens, inställning och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Med en förändrad och mer mångkulturell befolkning möter skolan idag stora utmaningar för att varje elev ska utvecklas och nå målen (Cummins, 2016; Skolverket, 2019). Det räcker inte att språklärarna fokuserar på elevernas språkutveckling; lärare i alla ämnen ska idag arbeta språkutvecklande, då språket är det viktigaste redskapet vi har för att ta till oss ny kunskap (Gibbons, 2006). LÄS MER