Sökning: "språkligt självförtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden språkligt självförtroende.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. Den språkutvecklande förskolan : Förskollärares reflektioner om arbetet med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonas; Asma Naveed; [2020]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; språkutveckling; flerspråkighet; andraspråksutveckling; samspel;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets tänkande. LÄS MER

 3. 3. Att våga tala - En studie om lärares förhållning till språkligt självförtroende i engelskundervisningen

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Linda Eriksson; Sanna Kullberg; [2020]
  Nyckelord :språklig ångest; språkundervisning; målspråk; muntlig produktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur engelsklärare i årskurs 4 beskriver sin praktik och syn på språkundervisning med fokus på elevers språkliga självförtroende vid muntlig produktion på engelska. Utifrån relevant forskning och litteratur utformas en didaktisk modell som utgör teoretisk utgångspunkt i studien. LÄS MER

 4. 4. Språkligt självförtroende och kön : Elevers självupplevda förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Bodenhem; Sofia Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :språkligt självförtroende; svenskundervisning; självuppfattning; könsskillnader; högstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I skolans styrdokument anges flertalet punkter som handlar om språklig förmåga. Med en väl utvecklad språklig förmåga bör ett språkligt självförtroende följa i samma takt. Det är därför av intresse att undersöka om förmåga och självförtroende följs åt samt om det finns märkbara skillnader mellan könen. LÄS MER

 5. 5. Lågstadielärares kunskaper i engelskundervisning : en kvalitativ intervjustudie om lärarens kunskaper för att bedriva engelskundervisning på lågstadiet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Svensson; Emelie Persson; [2019]
  Nyckelord :Pedagogical content knowledge PCK ; ämnesdidaktiska kunskaper; lågstadielärare; engelskundervisning; språkligt självförtroende;

  Sammanfattning : I denna intervjustudie fokuserar vi på lågstadielärares olika kunskaper och hur dessa  påverkar undervisningen. Vår studie utgår från de 7 intervjuer som vi har genomfört, där lärarnas egna kunskaper framställs samt vad deras val har för betydelse för engelskundervisningens utformning. LÄS MER