Sökning: "språkmässigt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet språkmässigt.

 1. 1. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsövningar ombord : En statistisk undersökning om studenters upplevelser av säkerhetsövningar ombord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Larrson; Viktor Åkerlund; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetsövningar; kvalitet; SOLAS; sjöfart; säkerhet;

  Sammanfattning : Det levs ett isolerat liv till sjöss, det är därför viktigt att besättningen är tränade inför eventuella nödsituationer. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur studenterna vid Kalmars Sjöfartshögskola har upplevt kvaliteten av säkerhetsövningarna de genomfört under sin fartygsförlagda utbildning. LÄS MER

 3. 3. Lärares omdöme om och för elevers kunskapsutveckling : En innehållsanalys av skriftliga omdömen i matematik på specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Rudin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). LÄS MER

 4. 4. Så nära men ändå så långt bort : En jämförelse mellan rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” och ” liknande verksamhet”

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Nises; Henrik Nises; [2014]
  Nyckelord :Samma eller likartad verksamhet; liknande verksamhet; IL 57:4; IL 62:3; fåmansföretag; skatterrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” i IL 57:4 och ”liknande verksamhet” i IL 62:3. För att jämföra begreppen redogör uppsatsen för innebörden av rekvisiten ”samma eller likartad verksamhet” samt ”liknande verksamhet” i uppsatsen används juridisk metod, vilket innebär att genomgång och tolkning av rättsfall för att förstå hur rättspraxis inverkar på de båda begreppen varit central. LÄS MER

 5. 5. Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? / What type of methods do high school students use when they learn a modern language?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marzban Maryam; [2014]
  Nyckelord :Inlärningsstrategier hos gymnasieelever i moderna språk;

  Sammanfattning : Att lära sig flera språk utöver sitt modersmål är viktigt idag för att det är främjar kommunikationen mellan människor från olika delar av världen. Idag i Sverige studerar många gymnasieelever ett eller flera moderna språk och på så vis får de chansen att utveckla sig språkmässigt. LÄS MER