Sökning: "språkpolicy"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet språkpolicy.

 1. 1. Nyanlända elevers lärande : en litteraturstudie om de faktorer som gynnar elevernas kunskapsutveckling när språk och samhällsorienterat ämne möts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Lindström; Agnes Haglund; [2019]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; historia; religionskunskap; geografi; samhällskunskap; flerspråkighet; nyanländ; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer som gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Studien utgår från sociokulturell teori där socialt samspel och muntlig interaktion med andra står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkigheten som en resurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Wikhall; Linda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Andraspråk; Flerspråkig; Identitet; Kodväxling; Modersmål; Språkpolicy; Språkutveckling; Tvåspråkig;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att ta reda på hur kunskapsläget ser ut i förhållande till flerspråkigheten som en resurs för andraspråkselever. Metoden vi har använt oss av för att ta reda på detta har vi baserat på en selektiv genomgång, utifrån systematiska och manuella sökningar via databaser innehållande aktuell forskning samt kvalitativa och kvantitativa studier. LÄS MER

 3. 3. Svenska lärosätens språkpolitik : En jämförande studie av språkpolicyer vid några universitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Mimmi Synnergren; [2019]
  Nyckelord :språkpolicy; språkpolitik; språksociologi; svenska universitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande undervisning för andraspråkselever i den ordinarie klassen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ferda Spahiu; Merima Gasi; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; interkulturellt perspektiv; kooperativt lärande; sociokulturellt perspektiv; språkpolicy; språkutvecklande undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att sammanställa relevant forskning kring språkutvecklande undervisning för andraspråkselever. Metoden vi använt oss av för att besvara detta är genom systematiska och manuella sökningar som bidragit till det slutgiltiga urvalet av tio vetenskapliga artiklar, en rapport, en granskning av Skolinspektionen och två artikel från Skolverket. LÄS MER

 5. 5. "Det har vi inte ens reflekterat över" : En kvalitativ studie av synliggörandet av språklig mångfald i en svensk skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Pollack; [2018]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; språkligt landskap; språkpolicy; språklig mångfald; grundskola; Linguistic landscaping; språkligt landskap; språkpolicy; språklig mångfald; grundskola;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den språkliga mångfalden synliggörs, utifrån lingustic landscaping, i en kommunal grundskolas lokaler: i två klassrum, i uppehållsrummet med omkringliggande korridorer samt i skolbiblioteket. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer har genomförts med utvalda nyckelpersoner: skolans biträdande rektor samt skolbibliotekarien. LÄS MER