Sökning: "språkregister"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet språkregister.

 1. 1. ”Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder.” : En studie om läsbarhet i samhällsläromedel för nyanlända andraspråkselever och för gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Halla Ghassan; [2019]
  Nyckelord :Läsbarhet; nyanlända; svenska som andraspråk; läromedel; funktionell grammatik; SFL; grammatiska metaforer; nominaliseringar; agens; verbprocesser;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse och motivation i grundskolan : Motivation som en framgångsrik faktor för god läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Larsson; Henrik Jalking; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; Reading strategies; Didactics; Cognitive strategies; First Language; Mother Tounge; Engagement; Reading instruction; Läsförståelse; Lässtrategier; Motivation; Läsmotivation; Läsdidaktik;

  Sammanfattning : Att ha ett brett språkregister har betydelse för vilka möjligheter individen ges för att kunna verka i samhället. Språket är nyckeln för att bland annat kunna uttrycka sig, stärka identiteten och sätta sig in i andra individers kulturer, tankar och sätt att se på världen. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselever i klassrummet : undervisning för språkutveckling och trivsel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Stina Jensen; Corinne Keuls; [2016]
  Nyckelord :andraspråkselev; undervisning av andraspråkselever; trivsel; svenska som andraspråk; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de faktorer som är viktiga i arbetet med flerspråkiga elever i klassundervisningen. Studien redogör för hur undervisning bör utformas för att andraspråkselever ska lära och trivas i skolan. Studien behandlar främst forskning som utförts i grundskolans lägre årskurser. LÄS MER

 4. 4. Språkstödjande undervisning i de naturorienterade ämnena : En studie i grundskolans år 4-6 utifrån lärares perspektiv på undervisning

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Isabell de Gysser; [2016]
  Nyckelord :Språkinriktad undervisning; naturorienterade ämnen; språkregister; ämnesspråk; vardagsspråk; skolspråk; kontextualisering; interaktion; språkstöttning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa och tillföra ämnesdidaktisk kunskap kring språkstödjande undervisning i de naturorienterade ämnena i grundskolans årskurser 4-6. Studien ställer upp tre forskningsfrågor som handlar om hur några lärare beskriver sin undervisning i de naturorienterade ämnena utifrån ett språkligt förhållningssätt, vilka praktiska tillvägagångssätt de väljer att använda samt hur dessa val syftar till att skapa förståelse för ämnesspecifikt innehåll hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Femteklassares tillgång till skrift- och chattspråk

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Negar Yekta; Linda Rosenlind; [2011]
  Nyckelord :Chattspråk; Elevtexter; Register; Kodväxling; Formellt skriftspråk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar två olika register, dvs. det svenska skriftspråket och chattspråket samt den medvetna kodväxlingen däremellan i en skolsituation. Syftet är att ta reda på om elever i årskurs fem behärskar skolans skriftspråks- och chattspråksregister och förmår kodväxla mellan registren. LÄS MER