Sökning: "språksituationen i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden språksituationen i sverige.

 1. 1. "Får jag prata engelska med er?" : En språkvetenskaplig studie om språkvalet i den interna kommunikationen i flerspråkig företagsmiljö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Buza; [2020]
  Nyckelord :språkattityder; språkval; företagskommunikation; translanguaging; tillhörighetskänsla;

  Sammanfattning : Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i ett flerspråkigt klassrum : En litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Linholm; Sara Dürango; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; flerspråkighet; interaktion; transspråkande; språklig stöttning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en stor förändring kring språksituationen i Sverige, eftersom migrationen hela tiden ökar och vi blir ett mer mångkulturellt land. Det innebär att det ställs högre krav på lärare och den planerade undervisningen i skolan. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anton Waerland; Björn Zetterholm; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Flerspråkighet; Fonologisk medvetenhet; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Under de senare åren har skolvärlden förändrats angående språksituationen i Sverige. Migrationen ökar hela tiden och Sverige blir mer ett mångkulturellt land. För lärare blir uppdraget mer komplext när det gäller att identifiera ifall en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter än en enspråkig elev. LÄS MER

 4. 4. Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pirjo Paldán; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka skolmiljön och belysa faktorer i undervisning och skolmiljö som hjälper eleverna på en tvåspråkig skola att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Studien avser att belysa vilken typ av undervisning skolan bedriver så att alla elever, även de svaga, får en god kunskapsutveckling i matematik. LÄS MER

 5. 5. Vad är svenska? : En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Grankvist; [2017]
  Nyckelord :anglicism; engelska; lånord; diglossi; domänförlust; attityder;

  Sammanfattning : Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. LÄS MER