Sökning: "språksociologi uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden språksociologi uppsats.

 1. 1. Anners vet en inte att de ä söppe - En studie av normavvikande språkbruk i fem Astrid Lindgren böcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Caroline Nicolle; [2014]
  Nyckelord :Svenska; språksociologi; språkbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar det normavvikande språkbruket i fem av Astrid Lindgrens romaner med hjälp av en uppdelning på tre kategorier: 1) dialektalt språkbruk, 2) talspråkigt och vardagligt språkbruk samt 3) egenbildade ord. Min hypotes är att det i Astrid Lindgrens böcker finns ett språkbruk som skiljer sig från standardsvenskan, detta genom att hon använder sig av dialektalt, vardagligt eller ålderdomligt språk men även ord som författaren själv har hittat på. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt och manligt språk - finns det? : En kvalitativ analys av texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Hanna Nordström; [2012]
  Nyckelord :Kvinnligt språk; manligt språk; texter; analys;

  Sammanfattning : Språket är onekligen vårt mest effektiva kommunikationsmedel och med hjälp av det kan vi uttrycka våra känslor, skapa kontakt med vår omvärld, förmedla information och så vidare. När vi talar och kommunicerar med andra väljer vi medvetet eller omedvetet vilka ord vi använder och hur mycket vi uttrycker dem och genom dessa val bidrar vårt språk till att skapa våra identiteter. LÄS MER

 3. 3. Albanska barn lär sig läsa och skriva på albanska i en svensk skola

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Falkboo; [2011]
  Nyckelord :andraspråk; förstaspråk; kodväxling; läs- och skrivinlärning på förstaspråket; majoritetsspråk; språksociologi; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur albanska barn och deras föräldrar ser på att barnen har fått sin läs- och skrivinlärning på sitt förstaspråk, albanska. Mitt syfte har varit att ta reda på vilka attityder som har formats genom att ha deltagit i projektet att lära sig läsa och skriva på albanska och sedan successivt slussas in i undervisning på andraspråket, svenska. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkighet hos vuxna- en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Kristin Hallberg; [2007]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; Kodväxling; Språksociologi; Bilingualism; Code swiching; Sociolinguistics; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att belysa effekterna av tvåspråkighet hos vuxna. Mina frågeställningar är om tvåspråkigheten ökat den lingvistiska medvetenheten och om informanterna ofta växlar mellan språken. LÄS MER

 5. 5. Namngivning och namntrender : en nulägesrapport

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Therese Mellby; [2006]
  Nyckelord :namn; personnamn; förnamn; namnskick; namnforskning; språksociologi; Swedish; Svenska; Onomastics; Onomastik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en språksociologisk undersökning av namngivning och namntrender. Hur tänker vi när vi namnger våra barn? Är det viktigt att låta namn gå arv? Är det viktigt att vara originell? Hur mycket styr trender oss i våra namnval? Detta är några av de frågor jag har undersökt... LÄS MER