Sökning: "språksociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet språksociologi.

 1. 1. ”Shakespeare är fucking bra” 15TEn observationsstudie om fula ord på en högstadieskola i Mellansverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zebastian Lindell; [2018]
  Nyckelord :Fult språk; fula ord; svordomar; fuck; fucking; observation; språksociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användande av fult språk i klassrummet på en högstadieskola i Mellansverige, ett fält inom språksociologin som är i ständig förändring. Syftet med uppsatsen är att utforska det fula språket utifrån tre frågor som behandlar bland annat språkets funktion och användares språkliga anpassning efter mottagare. LÄS MER

 2. 2. Läromedels definition av språklig variation i svenska 1 : – en tematisk analys av språklig variation i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Språklig variation; läromedel; dialekt; språksociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre läromedels definition av läroplanens begrepp språklig variation utifrån en tematisk analys. Syftet med uppsatsen är undersöka hur läromedlen tematiserar språklig variation och vilka skillnader och likheter det finns mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Folk säger köngen. Vi säger kungen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av dialektmomentet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Blidstam; [2017]
  Nyckelord :Dialect; textbooks; language history; sociolinguistic; content analysis; Dialekter; läromedel; språkhistoria; språksociologi; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att genom en innehållsanalys analysera dialektmomentet i läromedel. Det som undersöks är vilket urval författarna har valt att göra och om man kan se någon språksociologiskt eller språkhistoriskt perspektiv och vilket omfång dialektmomentet har av läromedlens totala stofftext. LÄS MER

 4. 4. Språkhistoria i svenskundervisningen : Intervjuer med fyra lärare inom den kommunala vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jenna Larsson-Rydhammer; [2016]
  Nyckelord :Language history; Swedish; municipal adult education; Språkhistoria; svenska; ämnesdidaktik; gymnasial vuxenutbildning; kommunal vuxenutbildning; språkhistoriedidaktik;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att, genom kvalitativa intervjuer och kursplansanalyser, ta reda på hur fyra yrkesverksamma svensklärare inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå beskriver sin undervisning i det språkhistoriska kursinnehållet för svenska 1, 2 och 3, samt hur deras beskrivningar stämmer överens med det som står i kursplanerna för svenska 1, 2 och 3. Frågeställningarna är ” Hur definierar respondenterna det språkhistoriska kursinnehållet och beskriver sina undervisningsmetoder i språkhistoria inom svenskämnet på gymnasienivå?” och ” Hur är respondenternas tolkningar av det språkhistoriska kursinnehållet samt deras undervisningsmetoder i praktiken förankrade i kursplanerna för Svenska 1, 2 och 3?” Resultatet visar en diskrepans i tolkningarna beträffande i vilken kurs den språkhistoriska tyngdpunkten ligger. LÄS MER

 5. 5. Artiga kvinnor och svärande män : En kartläggning av högstadieelevers uppfattningar av kvinnligt och manligt språk

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Svensson; [2016]
  Nyckelord :gender sexolect language sociolinguistics; genus sexolekt språk språksociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map secondary school students’ perception of male andfemale language. The study was performed in two classes in 7th grade and two classesin grade 9. LÄS MER