Sökning: "språkstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet språkstöd.

 1. 1. Nyanlända elever i grundsärskolan : Grundsärskolelärares beskrivningar av pedagogiska förutsättningar i undervisningen av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annika Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; nyanlända; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra till kunskapsutvecklingen rörande undervisningens pedagogiska förutsättningar vad gäller nyanlända elever i grundsärskolan.   De senaste åren har ett flertal nyanlända elever mottagits i den svenska grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning i förskolan - är ett måste varje dag. : En kvalitativ studie om modersmålsundervisningens betydelse för barns språkutveckling och strategier för hur förskollärare kan ge barn språkstöd i annat modersmål än svenska.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mehmedovic Armina; Adela Krakonja; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; flerspråkighet; modersmålsundervisning; arbetssätt; modersmålsstöd; förskollärare; förskolechef; föräldrar; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur ser matematikundervisningen ut i klassrum med andraspråkselever? : En studie med fokus på kommunikation, språk och lärmiljö i matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Charlotte Nors; Inger Lewin; [2018]
  Nyckelord :Matematik; andraspråkselever; kommunikation; språk; lärmiljö;

  Sammanfattning : What does mathematics teaching look like in classrooms with second language students? A study focusing on communication, language and learning environment in mathematics classrooms Utgångspunkten för studien är att många elever med en andraspråksbakgrund har svårt att nå målen i matematik. Syftet med studien är därför att utifrån observationer och intervjuer försöka fånga hur undervisningen speglar aktuell forskning kring undervisning av andraspråkselever i matematik. LÄS MER

 4. 4. Specialläraren i mötet med nyanlända elever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Berry Peter; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; speciallärare; specialpedagogiskt språkstöd; sårbarhet;

  Sammanfattning : Undervisningens organisation kring nyanländas lärmiljöer är trots regleringar fortsatt varierande. Syftet med studien är att undersöka speciallärarens roll i nyanländas lärmiljöer, vilka hinder och möjligheter som föreligger och hur rollen skulle kunna formuleras. LÄS MER

 5. 5. Språk- och kommunikationsstöd i förskolan : En undersökning om hur barn stöttas i sin språk- och kommunikationsutveckling i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Borg; Frida Ramström; [2018]
  Nyckelord :Communication; communication support; education; language; language support; pedagogy; preschool; preschool teacher; Förskola; förskollärare; kommunikation; kommunikationsstöd; pedagogik; språk; språkstöd; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma inom förskolan har för åsikter, vetskap och erfarenheter om hur språk och kommunikationsstöd används i förskolan. I studien undersöks också vilka tillvägagångssätt som används för att stödja barn i deras språkutveckling och om de intervjuade anser att det finns några fördelar och nackdelar med språkstöd. LÄS MER