Sökning: "språkstimulering"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet språkstimulering.

 1. 1. Barns språkstimulering i utomhusmiljö : Ur ett förskollärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Elin Lundberg; Cecilia Östby Myrgren; [2019]
  Nyckelord :Children s language development; outdoor environment; preschool teacher; social-cultural theory and talking; Barns språkutveckling; förskollärare; samtal; sociokulturell teori; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Språket ses enligt den sociokulturella teorin som nyckeln till allt lärande. Barn lär sig sitt språk i samspel med andra och i sociala sammanhang. Förskolan blir av stor betydelse för barns språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Det är en glädje att se barnens språkutveckling tillsammans med andra vid måltiden" : Förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sanna Lundberg; Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Måltid; Språkstimulering; Språkutveckling; Samtal; Förskollärare; Fenomenologi; Förskola; Rutinsituation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att synliggöra förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer på förskolan. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats, där semistrukturerade intervjuer med förskollärare ligger till grund. Intervjuer har genomförts på fyra olika förskolor, med sex förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Utveckla ordförrådet hos toddlarna med populära småbarnslekar som utgångspunkt : En didaktisk handbok för pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Kahlbom; [2017]
  Nyckelord :toddlare; yngre förskolebarn; språkstimulering; språkutveckling; lärande; ordförråd; förskola;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är att medvetandegöra och inspirera pedagoger i förskolan hur man kan använda sig av populära småbarnslekar för att utmana toddlarnas ordförråd. Med begreppet toddlare menas barn mellan 1 och 2,5 år. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande undervisning : En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anette Horvat; Ingrid Johansson; [2016]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; svenska språket; svenska som andraspråk; språkstimulering; språk- och kunskapsutveckling; språkutvecklande arbetssätt; fenomenografi; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Språkstimulerande arbetssätt : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattarspråkstimulerande arbetssätt som fenomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hana Jafar; [2016]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; språkstimulering; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att fördjupa förståelsen för hurförskollärare uppfattar sitt språkstimulerande arbete med förskolebarn. Idenna studie användes kvalitativa intervjuer, för att kunna få tillräckligtinformation valde jag att använda semi-­‐‑strukturerade intervjuer. LÄS MER