Sökning: "språktest medborgarskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden språktest medborgarskap.

 1. 1. Maktkamp om svenska språkets spelregler : En fältanalys av språkets relation till medborgarskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Daniel Ekström; Johnny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Language requirements; citizenship; language tests; field; language ideologies; Språkkrav; medborgarskap; språktest; fält; språkideologi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den offentliga debatt som uppstått i kölvattnet av januaripartiernas förslag om språktest för medborgarskap som presenterades i januari 2019. Genom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt undersöks de språkideologier och de synsätt på medborgarskap som kommer till uttryck i debattinläggen. LÄS MER

 2. 2. Språkpolitik i Sverige och Tyskland : En kontrastiv studie med fokus på organisation av andraspråksundervisning för nyanlända vuxna invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Marion Garske; [2014]
  Nyckelord :Språkpolitik; invandringspolitik; SFI; integrationskurs; migration; språklag; språktest;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att belysa och jämföra språkpolitiken i Sverige och Tyskland med särskilt fokus på styrdokument som gäller språkundervisning av nyanlända vuxna invandrare. Frågeställningarna som studien skulle besvara var följande: Vad är det som anges i den nationella lagstiftningen om den enskildes tillgång till språk både vad gäller modersmål och andra språk? Hur organiseras undervisningen i andraspråk för vuxna nyanlända i Sverige respektive Tyskland? Vilka likheter och skillnader finns mellan Tyskland och Sverige vad gäller organisation av andraspråksutbildning för nyanlända vuxna? Jag använde mig av en kvalitativ metod, där materialurvalet bestod av tyska och svenska lagtexter inom relevant område. LÄS MER

 3. 3. Medborgaren och språket - En studie av Folkpartiets förslag att införa språktest för att erhålla medborgarskap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tina Andersson; [2006]
  Nyckelord :Languagetest; Folkpartiet; Language; Nationalism; Citizenship; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to analyse a proposition that was made by the Swedish liberal party in the election campaign in 2002. The proposition was part of an integration program and the main point was that to become a Swedish citizen you should do a test to prove your ability in Swedish. LÄS MER

 4. 4. Språktest för medborgarskap? En postkolonial läsning av debatten kring språktest.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Kindblom; [2005]
  Nyckelord :Postcolonialism; discourse; language test; identity; globalization; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the third of August 2002, in the middle of the ongoing Swedish election campaign, Lars Leijonborg beeing the leader of Folkpartiet (the Peoples Party) presented the partys new intergration programme for foreign nationals. One of the proposals was to instigate a language test for all immigrants seeking to obtain Swedish citizenship. LÄS MER