Sökning: "språkundervisning tyska"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden språkundervisning tyska.

 1. 1. Mediationsaspekte in den schwedischen Rechtsvorschriften für das Fach Deutsch als Fremdsprache

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nicole Paulsen; [2021]
  Nyckelord :Mediation; Sprachmittlung; Mittlung; Vermittlung; Fremdsprachenunterricht; Lehrplan; mediering; språkförmedling; förmedling; ämnesplan; språklig aktivitet; moderna språk; kursplan; språkundervisning; tolkning; översättning; translanguaging; flerspråkighet; målspråk; språk klassrum; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Abstract  This thesis deals with the linguistic concept of mediation. Although mediation is very common and oc- curs naturally in communication between people, there is no uniform international definition of this linguistic phenomenon. LÄS MER

 2. 2. En studie av användandet av film och annat audiovisuellt material i undervisningen i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karin Banstorp; [2021]
  Nyckelord :audiovisuellt material; film; meningserbjudande; moderna språk; possible selves; språkundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie har haft som syfte att undersöka och analysera vilket audiovisuellt material lärare i moderna språk använder i sin undervisning och i vilken utsträckning de tar till varaden variationsrika mängd material som finns tillänglig idag via det digitaliserade klassrummet. Forskningsfrågorna var: Vilka typer av audiovisuellt material erbjuds elever som läser spanska och tyska som moderna språk på högstadiet? och Vilka meningserbjudanden innehåller det audiovisuella materialet som lärarna använder? Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av ett frågeformulär, där lärare i spanska och tyska på en specifik högstadieskola i Skåne har lämnat uppgifter om allt audiovisuellt material som de visar i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av historia i Moderna språk: en jämförande analys ur ett bildningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Viktor Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Moderna språk; historia; läromedel; läroböcker; bildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många läroböcker i Moderna språk innehåller stora delar historia, vilket tycks svara mot en idé om att eleverna ska lära sig om t.ex. Frankrikes historia när de studerar franska, trots att ingenting sägs om detta i Skolverkets läroplan. LÄS MER

 4. 4. TILLGÄNGLIG OCH INKLUDERANDE SPRÅKUNDERVISNING : En intervjustudie om högstadielärares arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jenny Storrank; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras en studie där syftet är att bidra med kunskap om inkluderande språkundervisning. Genom intervjuer undersöks hur högstadielärare i moderna språk, spanska, franska och tyska, arbetar för att inkludera alla elever. LÄS MER

 5. 5. Wie lässt sich das Interesse am Erlernen von Deutsch als Fremdsprache (wieder) steigern? : Warum lernt man als schwedischer Schüler neben der eigenen Muttersprache gerade Deutsch als zweite Fremdsprache? Was sind Anreize dafür?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Lutz Dressler; [2016]
  Nyckelord :Foreign language; German; French; Spanish; motivation; attitudes; learning; teaching; interest; second language; third language; choice of language; DaF; deutsch; spanisch; französisch; Fremdsprache; Grundschule; moderna språk; tyska; spanska; franska; språkundervisning; grundskola;

  Sammanfattning : By the means of a questionnaire the present work examines the attitudes among pupils between the 5th and 9th grade towards choosing French, Spanish or German as their third language. The main question to be answered is "What needs to be improved to raise the interest in choosing specifically German as their preferred third language?". LÄS MER