Sökning: "språkundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet språkundervisning.

 1. 1. Kan uppgiftsbaserad språkundervisning (TBLT) motivera elever att lära sig spanska? : - En studie av ett utvecklingsarbete på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sarah Mc Glinn; [2022]
  Nyckelord :Moderna Språk; Motivation; Sociokulturellt Perspektiv; Spanska; TBLT; Uppgiftsbaserad Språkundervisning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är en motivationsproblematik som uppstått i ämnet spanska på en relativ liten friskola i Malmö. Stora kunskapsluckor i årskurs 9 har lett till ett moment 22 där kunskapsbristen skapat osäkerhet inför att använda språket och svårigheter att hänga med i läromedlet som användes på skolan. LÄS MER

 2. 2. ”EFTER SPRÅKCAFÉ HAR JAG DEN KÄNSLAN… ATT JAG KAN PRATA.”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Sundgren; [2021-08-04]
  Nyckelord :aktionsforskning; Sfi; kommunikativ språkundervisning; muntlig språkförmåga; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur en specifik aktion och undervisningsform, kallad Språkcafé, fungerar som en praktik för att utveckla Sfi-elevers muntliga kommunikativa språkförmåga. Aktionen Språkcafé genomförs för att skapa en arena för samtal där elever med olika förutsättningar, mål och bakgrunder möts för att diskutera olika ämnen. LÄS MER

 3. 3. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 4. 4. Konstruktionsbaserad eller traditionell grammatikundervisning? : En komparativ studie av två undervisningsmetoders effekter på inlärning av presentering och emfatisk omskrivning

  L3-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrick D’Hertefeldt; [2021]
  Nyckelord :Konstruktionsbaserad undervisning; andraspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund: För några år sedan (2017) genomfördes de två första svenska konstruktionsgrammatiska klassrumsstudierna (Håkansson, Lyngfelt & Brasch, 2019). Resultaten talade för att använda ett konstruktionsperspektiv i andraspråksundervisning och att det fanns ett stort behov av ökad kunskap om konstruktionsbaserad språkundervisning. LÄS MER

 5. 5. Elevers motivation till digitalt lärande i moderna språk : Genom digital undervisning och läromedel i spanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Carolina Ruch; [2021]
  Nyckelord :IKT; språkundervisning; självförmåga; motivation; attityder; spanska.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how motivation is affected in modernlanguage learners, whether digital tools/books have any effect on the students'motivation when learning Spanish. The study was conducted using two quantitativemethods that were carried out in several schools in the Ludvika area during the spring term ´20 and ´21. LÄS MER