Sökning: "språkutvecklande förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden språkutvecklande förhållningssätt.

 1. 1. “Högläsning känner jag är litenyckeln in i språkvärlden” : En kvalitativ studie om förskollärares motiv tilloch tillämpning av högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Condrup; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; literacy; visual literacy; literacy practice; literacy events.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks det vad förskollärarna har för motiv med högläsningen samt hur dearbetar med den ur ett språkutvecklings perspektiv genom semistrukturerade intervjuer. Detinsamlade materialet analyseras sedan ur en tematisk analysmetod där egna teman skapas.Studien utgår ifrån ett läroplansmål. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara en närvarande förskollärare är nyckeln, oavsett situation!” : En kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till den sociala och fysiska språkmiljön i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Ström; Jenny Westin; [2023]
  Nyckelord :Approach; physical language environment; preschool; preschool teacher; social language environment; Fysisk språkmiljö; förskola; förhållningssätt; förskollärare; social språkmiljö;

  Sammanfattning : Förskollärare har ett stort ansvarsområde inom förskolan. Det är förskollärarna som bland annat ansvarar för att varje barn ska uppleva en meningsfullhet samt för att skapa förutsättningar att barn lär sig. LÄS MER

 3. 3. Komma till tals och komma till lyssnande : Lyssnande i språkutvecklande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sofie Adamsson Danred; [2023]
  Nyckelord :listening; listeningskills; language development; listeningstrategies; reception; special education; Impression; lyssnande; lyssnandekompetens; lyssnandestrategier; reception; språkutveckling; specialpedagogik; språklig sårbarhet; ljudbok; talbok; talsyntes;

  Sammanfattning : Ambitionen med föreliggande uppsats är att bidra till att medvetandegöra och väcka diskussion om lyssnandet som en del av elevers språkutveckling. Att skriva, läsa och tala ses ofta som självklara delar av språklig utveckling medan talandets receptionsaspekt, att lyssna, är mindre utforskat i svensk skolkontext. LÄS MER

 4. 4. Arbete med flerspråkiga barn i förskolan : Förskollärarnas förhållningssätt till ett språkutvecklande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rita-Marie Habib; Sonja Kuprin; [2022]
  Nyckelord :flerspråkighet; inkludering; språkutveckling; pedagoger; förhållningssätt; modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Flerspråkigheten ökar i Sverige och därmed ökar även antalet flerspråkiga barn i förskolan. Forskning har visat på att vart femte barn i förskolan är flerspråkigt och talar ett annat modersmål än svenska i hemmet. LÄS MER

 5. 5. TAKK - ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten? : - en kvalitativ studie av TAKK-användningen på två yngrebarnsavdelningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Valtersson; Charlotta Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :TAKK; språkutveckling; kommunikation; samspel; sociokulturellt perspektiv; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : TAKK är ett verktyg som ofta används inom förskolan för att stötta barn med språkliga svårigheter av olika slag. Inom förskolans språkutvecklande arbete med alla barn är TAKK dock ett relativt nytt fenomen som är på uppgång och syftet med uppsatsen är därför att beskriva och utveckla kunskap om hur pedagoger arbetar med TAKK för att stödja samtliga barns språkliga och kommunikativa förmågor, hur barnen svarar på pedagogernas användning av TAKK samt om barnen på eget initiativ använder sig av TAKK i kommunikation med sin omgivning. LÄS MER