Sökning: "språkutveckling i grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden språkutveckling i grundskolan.

 1. 1. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar lärare för att främja elevers ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförråd; ordinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : En betydande komponent i elevers språkutveckling och läsförståelse är ordförrådet. Elevers ordförråd och begreppsförståelse är avgörande för deras framgång i grundskolan såväl som vid vidare studier och det kommande vuxenlivet. LÄS MER

 3. 3. Autism och läsförståelse : - Erfarenheter, utmaningar och strategier ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carle; Ewa Edström Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; främja läsförståelse; läsförståelsestrategier; svårigheter läsförståelse; utmaning i skolmiljö.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att det är av största vikt att ha ett utvecklat tal- och skriftspråk för att klara av dagens samhälle. En viktig färdighet i grundskolan är läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse för elever som undervisas utifrån grundsärskolans kursplaner i grundsärskolan och integrerade i grundskolan : Undervisning, möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Fors; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; grundsärskolans kursplaner; grundsärskola; integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; interaktion; sociokulturell kontext;

  Sammanfattning : Språket beskrivs i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen utifrån grundsärskolans kursplaner har ibland kritiserats för att inte ge förutsättningar för språkutveckling i meningsfulla sammanhang. LÄS MER

 5. 5. "Människor vill ju vara delaktiga": lärares reflektioner om inkludering i klassrum på högstadiet där svenska och svenska som andraspråk undervisas integrerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cornelia Lilja; Maria Påhlsson; [2020]
  Nyckelord :7-9; högstadiet; inkludering; integrerad undervisning; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I den svenska grundskolan finns två svenskämnen, svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva), och organiseringen av dessa ser olika ut. De undervisas i vissa fall integrerat och i andra fall åtskilt. När det gäller integrerad undervisning ser vi två utmaningar. LÄS MER