Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Estetiska uttrycksformer- i svenskundervisning och som främjande för språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Pilbåge; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur lärare upplever att estetiska uttrycksformer kan främja elevers språkutveckling och vilket utrymme estetiska uttrycksformer har i svenskundervisning. De teorier och den tidigare forskning som ligger till grund för arbetet berör sociokulturellt perspektiv och multimodal teoribildning. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling i SO-undervisningen ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Filipovic; Hakimi Bibaesha; [2020]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Grundskola; Samspel; Sociokulturellt; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur olika vetenskapliga texter ställer sig till hur språket utvecklas i samhällsorienterande ämnen i grundskolan ur ett andraspråksperspektiv. För att stödja vår frågeställning sökte vi efter relevant forskning i olika databaser med hjälp av våra sökord, vilket resulterade i att vi fann olika vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som vi använde oss av. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Rabe; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; language development; mathematical concepts; mathematics; mathematical language; primary school;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. LÄS MER

 4. 4. Digitala spel i mellanstadiets historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anja Aldefors; [2020]
  Nyckelord :digitalt spel; spel; edutainment; app; mjukvara; multimedia; IT; IKT; smarttelefon; dator; pekplatta; Ipad; historia; SO; mellanstadiet; grundskolan;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt på högskolenivå. Frågorna som studeras är: Är det fruktbart att arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet? Hur kan man arbeta med digitala spel i historieundervisningen på mellanstadiet på ett sätt som är kunskapsutvecklande? Syftet med arbetet är att kartlägga vilka för- och nackdelar det finns med digitala spel i historieundervisning på mellanstadiet. LÄS MER

 5. 5. "Människor vill ju vara delaktiga": lärares reflektioner om inkludering i klassrum på högstadiet där svenska och svenska som andraspråk undervisas integrerat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cornelia Lilja; Maria Påhlsson; [2020]
  Nyckelord :7-9; högstadiet; inkludering; integrerad undervisning; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I den svenska grundskolan finns två svenskämnen, svenska (sve) och svenska som andraspråk (sva), och organiseringen av dessa ser olika ut. De undervisas i vissa fall integrerat och i andra fall åtskilt. När det gäller integrerad undervisning ser vi två utmaningar. LÄS MER