Sökning: "språkutveckling i grundskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 78 uppsatser innehållade orden språkutveckling i grundskolan.

 1. 16. Nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket i grundskolans tidigare år : En intervjustudie om hur sex lärare i årskurs 1–3 arbetar med naturvetenskap för att stötta nyanlända elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hevin Goran; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; naturorienterande ämnen; NO-undervisning; naturvetenskapligt språk; begreppsförståelse; årskurs 1–3; grundskolan.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka lärares strategier att kommunicera med och stötta nyanlända elever, i årskurs 1–3, i deras lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp, samt synliggöra de möjligheter lärare ger nyanlända elever till att använda sitt förstaspråk i naturvetenskapsundervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av sex verksamma lärare i årskurs 1–3 för att besvara studiens två frågeställningar: vilka anpassningar anger lärare att de gör i NO-undervisningen för att stötta nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp?, samt på vilket sätt anger lärare att de ger nyanlända elever möjligheter att använda sitt förstaspråk i sin interaktion och kommunikation med lärare och klasskamrater i NO-undervisningen?. LÄS MER

 2. 17. Stöttning av flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lejla Becic; Russl Ahmed; [2018]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; scaffolding; språkutveckling;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi iakttagit att flerspråkiga elever kan ha språkliga svårigheter och att inte tillräckligt med stöd ges. Som lärare ska man vara förberedd att möta de mångkulturella klassrummen och för att kunna göra det är det viktigt att man vet vad som krävs för att ge eleverna rätt stöttning. LÄS MER

 3. 18. Dramaaktiviteter som hjälp till språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonna Törnqvist; Emma Håkansson; [2018]
  Nyckelord :drama; dramaaktiviteteraktiviteter; estetiska uttrycksformer; lustfyllt lärande; motivation; självförtroende; språkutveckling; stöd; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att fördjupa våra kunskaper om drama som uttrycksform samt ta reda på om dramaaktiviteter kan främja språkutvecklingen. Följande frågeställning kommer att besvaras: På vilket sätt kan dramaaktiviteter främja elevers språkutveckling? För att sammanställa kunskapsöversikten har ämnesrelaterade sökord använts för att söka i sökmotorn Libsearch. LÄS MER

 4. 19. Läsförståelsen – en utmaning för elever med språkstörning En studie kring språkstörning och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; reciprok undervisning; Simple View of Reading; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sundstedt, Kristina (2018). Läsförståelsen – en utmaning för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 20. Motivation hos elever med lägre språkligt självförtroende i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Madeleine Haage; Diana Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Motivationsteorier; engelska; kvalitativa intervjuer; språkinlärning; grundskolan.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om elever med ett lägre språkligt självförtroende i engelska. I den svenska skolan riskerar elever med dessa svårigheter att hämma sin egen språkutveckling som sin tur kan minska motivationen till skolämnet engelska. LÄS MER