Sökning: "språkutveckling i grundskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 78 uppsatser innehållade orden språkutveckling i grundskolan.

 1. 6. What’s the question? : En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Skoog; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsfrågor; engelskundervisning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. LÄS MER

 2. 7. Tillsammans eller åtskilda? : Lärare och elevers uppfattningar om att undervisa i och att studerasvenska som andraspråk integrerat och separat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Linda Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; integrerat; språkutveckling; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk har funnits som eget ämne sedan 1995. Ämnet är jämställt med parallellämnet svenska och ger samma behörighet till gymnasium respektive högskola. Elever i grundskolan kan hänvisas till ämnet efter behovsbedömning medan ämnet är frivilligt på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 8. Språkutvecklande SO-undervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tania Rönningborn; Jenny Engström; [2019]
  Nyckelord :kunskapsutveckling; språkutveckling; SO-undervisning; flerspråkighet; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att redogöra för vad forskning säger om språkutvecklande SO-undervisning. Kunskapsöversikten genomfördes genom att det insamlade materialet om ämnet sorterades och analyserades utifrån sex stycken vetenskapliga källor. LÄS MER

 4. 9. Språkutvecklande arbetssätt på yrkesinriktat program på gymnasiet : En kvalitativ intervjustudie av fyra yrkeslärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angela Massaro Rörbrink; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; undervisning; språkutvecklande arbetssätt; yrkesprogram; gymnasiet; pedagogik.;

  Sammanfattning : Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. LÄS MER

 5. 10. Tillgänglig lärmiljö för språkligt sårbara elever : En kvalitativ intervjustudie med lärare i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; tillgänglig lärmiljö; pragmatisk sårbarhet; kommunikation; specialpedagogik; pedagogik;

  Sammanfattning : Arbetet innefattar en kvalitativ intervjustudie med åtta lärare verksamma i grundskolan som syftar till att bidra med kunskap om hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas för språkligt kommunikativt sårbara elever. Språklig sårbarhet uppstår när en lärmiljös språkliga krav är högre än en elevs språkliga förmåga vilket då leder till att obalans mellan krav och förmåga uppstår och påverkar möjligheten till inlärning. LÄS MER