Sökning: "språkutveckling och genre"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden språkutveckling och genre.

 1. 1. Genrepedagogikens användbarhet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodell; flerspråkiga elever; genre; genrepedagogik; styrdokument; svenska i lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är i första hand att besvara frågeställningen ” Vad säger forskning om genrepedagogikens användbarhet i klassrummet?”. Dessutom vill vi bidra till en ökad kunskap om genrepedagogiken och dess strukturerande arbetsmodell i de lägre årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Läromedlens spegling av styrdokumenten : En kvalitativ textanalys om lyrikuppgifters koppling till styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; Lyrik; Svenska som andraspråk; Styrdokument; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera kopplingen mellan läromedelsuppgifter och skolverkets styrdokument för svenska som andraspråk 1. Det finns pågående diskussioner om läromedlens relevans och deras koppling till styrdokumenten, vilket gör det viktigt för lärare att aktivt granska och vara noga i sina val av läromedel (Ammert 2011a). LÄS MER

 3. 3. Klassrumsinteraktion inom genren insändare : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolina Nitsler; [2015]
  Nyckelord :Genrepedagogik; cirkelmodellen; smågrupsarbete; interaktion; svenska som andraspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att skildra hur interaktionen mellan elever respektivemellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare i svenskasom andraspråk. Studien baseras på tre genomförda klassrumsobservationer, tvåinspelningar av gruppsamtal där elever medverkar samt en intervju med läraren isvenska som andraspråk, grundläggande kurs. LÄS MER

 4. 4. Tala är silver, därefter guld : En analys av kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Hugestam; [2014]
  Nyckelord :Grundskola; Gymnasieskola; nationella prov; svenskämnet; svenska; muntlighet; muntlig kommunikation; språklig utveckling; språkutveckling; autenticitet; språkligt register; språklig genre; språklig verksamhet; språklig roll; Anward; Gibbons; Palmér;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker genom diskursanalys kravprogressionen i muntliga nationella prov i svenska från årskurs 6 till gymnasiets kurs 3. För att uppnå detta genomförs analys av fyra nationella prov efter en analysmodell konstruerad med hjälp av tidigare etablerade teoretiska modeller för språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Skrivundervisning i några ämnen på en svensk gymnasieskola : En studie om språk- och skrivundervisning i klasser med andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nina Svärd; Alla Jonsson; [2012]
  Nyckelord :skrivande; språkundervisning; ämnesbegrepp; svenska som andraspråk; läroplan; ämnesintegrering; gymnasieskola; genrepedagogik; genre;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga några ämneslärares erfarenheter kring arbete med ämnesspråk och skrivande, samt att se om det finns kopplingar mellan deras arbetssätt och den genrepedagogiska metoden. En analys av styrdokumenten för gymnasieskolan har gjorts för att ta reda på vad dessa säger om arbetet med skrivandet, samt att se om läroplanen lyfter upp genrepedagogiska synsätt. LÄS MER